Ajjuutaa 8

1Dorssai laappuntta maatafaa dooyido wode, bagga saate gidiyaagaa keenaa saloi sirphphi giis. 2Hegaappe guyyiyan, taani laappun kiitanchchata Xoossaa sinttan eqqiyaageeta be7aas; etayyo laappun malkkatai imettiis. 3Ixaanaa cuwayiyo worqqa miishshaa oiqqida hara kiitanchchai yiidi, yarshshiyoosaa matan eqqiis. Worqqaappe merettida yarshshiyoosai kawotaa araataa sinttan de7ees; he yarshshiyoosaa bolli geeshsha ubbatu woosaa gujjana mala, kiitanchchaayyo daro ixaanai imettiis. 4Ixaanaa cuwai geeshshatu woosaara issippe he kiitanchchaa kushiyaappe pude Xoossaakko biis. 5Hegaappe guyyiyan, kiitanchchai ixaanaa cuwayiyoogaa ekkidi, yarshshiyoosaappe tamaa bonqquwaa ekkidi, aani kunttiis. Kunttidi, he ixaanaa cuwayiyoogaa duge sa7aa olin, dadai xuuqqiis. Wolqqanttai wolqqammiis; qassi biittaikka qaaxxiis. 6Qassi laappun malkkataa oiqqida laappun kiitanchchati malkkataa punnanau giigettidosona. 7Koiro kiitanchchai ba malkkataa punniis. Punnin suuttaara walakettida shachchainne tamai sa7an bukkiis. Sa7aappe heezzantto kushee xuugettiis; mittaappekka heezzantto kushee xuugettiis; maata ubbaikka xuugettiis. 8Naa77antto kiitanchchaikka ba malkkataa punniis. Wolqqaama dere milatiyaabai taman eexxiiddi, abban yegettiis; yaatin, abbaappe heezzantto kushee suutta gidiis. 9Abban paxa de7iya meretatuppe heezzantto kushee haiqqiis; markkabetuppekka heezzantto kushee xayiis. 10Heezzantto kiitanchchai ba malkkataa punniis; punnin shaafaappenne pultto haattaappe heezzantto kushiyaa bolli saluwaappe xomppedan eexxiya wolqqaama xoolinttee wodhdhiis. 11He xoolinttiyaa sunttai Camuwaa geetettees. Haattaappe heezzantto kushee cammiis; qassi haattai cammido gishshau, daro asai he haattaa uyidi haiqqiis. 12Oiddantto kiitanchchai ba malkkataa punniis. Awaappe, aginaappenne xoolinttiyaappe heezzantto kushee deshettiis; eta poo7uwaappekka heezzantto kushee xumiis. Hegaa gishshau, gallassaappe heezzantto kushee, qammaappekka heezzantto kushee xumiis. 13Issi argganttai saluwaa pude haakkidi paalliyaagaa taani be7aas. He argganttai ba qaalaa xoqqu oottidi, “Heezzu kiitanchchati punnana bessiyo hinkko malkkatai punettiyo wode, sa7an de7iya asau aayye7ana! Aayye7ana! Aayye7ana!” yaagiyoogaa siyaas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\