Ajjuutaa 9

1Hegaappe guyyiyan, ichchashantto kiitanchchai ba malkkataa punniis; punnin saluwaappe duge sa7aa kunddida xoolinttiyaa be7aas. He xoolinttiyaayyo ciimma ollaa qulppee imettiis. 2Xoolinttee ciimma ollaa dooyiis; aaho coociyaappe kiyiya cuwaa mala cuwai he ciimma ollaappe kiyiis. Qassi awainne carkkoi he ciimma ollaappe kiyida cuwan xumidosona. 3Cuwaappe boolee duge sa7aa yiis. Sa7an de7iya kalamasotuyyo de7iya wolqqaa mala wolqqai booliyaukka imettiis. 4Xoossaa maatafai som77uwan bainna asa xalaalaa qohanaappe attin, sa7an de7iya maataa woi aaciya mitta gidin woi ai mitta gidinkka qohenna mala, booliyau odettiis. 5Boolee he asaa ichchashu agina gidiyaagaa paxa kaa7ana mala, maatai imettidoogaappe attin, ayyo asa woranau maati imettibeenna. Kalamasoi asa dukkidi seelissiyoogaa keenaa boolee seelissees. 6He gallassatun asai haiquwaa koyana; shin demmenna. Qassi haiqqanaukka amottana; shin haiqoi asaappe baqatana. 7Boolee olau giigi uttida para milatees. Booliyaa huuphiyan worqqa milatiya akiliilee de7ees; a som77oikka asa som77o milatees. 8A binnaanaikka maccaasa binnaanaa milatees; a achchaikka gaammo achcha milatees. 9A tirai biratan oottido gonddalle milatiyaaban goozetti uttiis; qassi a qefiyaa cenggurssai olaa baanau piriixiya parati goochchiyo gaariyaa cenggurssaa mala. 10Ayyo kalamaso goina milatiya goinai de7ees; a goinan dukkiyaabai de7ees. He goinan ichchashu agina gidiyaagaa asa qohanaadan, ayyo maatai imettiis. 11A haariya kawoi de7ees. He kawoi ciimma ollaa kiitanchcha. A sunttaikka Ibraisxxe qaalan Abddoona; qassi Giriike qaalan Apholiyoona geetettees. Apholiyoona giyoogau birshshettai, xaissiyaagaa giyoogaa. 12Koiro aayye7ana giyoogee aadhdhiis; be7a, biron hara naa77u aayye7ana giyoogee yaana. 13Usuppuntta kiitanchchai ba malkkataa punniis. Xoossaa sinttan eqqida, worqqaappe medhdhido yarshshiyoosan de7iya oiddu kacetuppe issi cenggurssaa siyaas. 14He cenggurssai malkkatai de7iyo usuppuntta kiitanchchaa, “Efiraaxiisa giyo wogga shaafan qashettida oiddu kiitanchchata birshsha” yaagiis. 15Yaagin asa zariyaappe heezzantto kushiyaa woranau, ha saatiyaassi, gallassaassi, aginaassinne laittaassi giigissi wottido, oiddu kiitanchchati birshshettidosona. 16Olaa paraa toggiya asaa paidoi naa77u xeetu miiloone gidiyoogaa taani siyaas. 17Qassikka taani ajjuutan paratanne he parata toggida asaa be7aas. Asaayyo tiran wottiyo birata gonddalle malai de7ees. He tiran wottiyo birata gonddalle malai tamadan zo7o; saluwaa mala; qassi dinniyaa mala. Paratu huuphee gaammo huuphe mala. Eta doonaappe tamai, cuwainne dinnee kiyiis. 18Paratu doonaappe kiyida taman, cuwaaninne dinniyan ha heezzu boshatun asa zariyaappe heezzantto kushee haiqqiis. 19Aissi giikko, paratuyyo wolqqai doonaaninne goinan de7ees. Eta goinaikka huuphiyaara de7iya shooshsha milatees; hegan eti asa qohoosona. 20Ha boshatun haiqqennan attida asai ba kushiyan oottidobaa aggibeenna. Qassi worqqaappe, biraappe, nahaase giyo birataappenne shuchchaappe oosettida, xeellanau woi siyanau woi hemettanau danddayenna eeqaassinne xalahiyaassi goinniyoogaakka aggibeenna. 21Asai ba woridoogaa, woi ba bitidoogaa, woi ba shaaramuxidoogaa, woi ba wuuqqidoogaa aggidi, ba nagaraappe simmibeenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\