Roome 1

1Ba wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootanau Xoossai dooridi xeesido Kiristtoos Yesuusa ashkkarai, Yesuus Kiristtoosi kiittido PHauloosi, taani ha dabddaabbiyaa xaafais. 2Xoossai daro wodeppe kase ba hananabaa yootiyaageetu baggaara wonggeliyaa immana yaagidoogee Xoossaa Geeshsha Maxaafatun xaafettiis; 3he wonggelee asatettan Daawita zariyaappe yelettida Xoossaa Na7aa, nu Godaa Yesuus Kiristtoosabaa. 4Qassi i ba geeshshatetta Ayyaanan haiquwaappe denddidoogan, Xoossaa Na7aa gidiyoogaa gita wolqqan bessiis. 5Aihuda gidenna asai ubbai ammananaadaaninne azazettanaadan, nuuni eta kaalettana mala, Xoossai Kiristtoosa sunttaa gishshau, Kiristtoosa baggaara aaro kehatettaanne Yesuusi kiittidoogeeta gidiyo maataa nuuyyo immiis. 6Yesuus Kiristtoosabaa gidanaadan, Xoossai xeesido inttekka hegeetu giddon de7eeta. 7Xoossai siiqiyoogeetuyyoonne geeshsha oottanau xeesido Roome biittan de7iya ubbatuyyo Xoossaa nu Awaappenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe aaro kehatettainne sarotettai intteyyo gido. 8Kasetada taani intte ammanoi sa7aa ubban siyettido gishshau, Yesuus Kiristtoosa baggaara intteyyo ta Xoossaa galatais. 9Aissi giikko, taani ubba wode ta woosan inttena hassayiyoogau, Xoossai, taani a Na7aa wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyoogan ta ayyaanan ayyo oottiyoogee markka. Xoossai, ba sheniyan, taani ha77i inttekko baanau ta ogiyaa injjeyanaadan, ubba wode woossais. 11Aissi giikko, taani inttena minttettanau, inttenaara issippe Ayyaanaa imuwaa shaakkana mala, inttena be7anau laamotais. 12Taani giyoogee, inttekka taakka issi wode minettana. Intte ta ammanuwan, qassi taanikka intte ammanuwan minettana. 13Ta ishatoo, taani ubba wode inttekko baanau qoppaas. SHin tana diggiyaabai de7iyoogaa intte eranau bessees; taani harai atto Aihuda gidenna hara asaappekka aife demmidoogaadan, intteppekka aife demmanau koyais. 14Taani asa ubbau, Giriike asaunne tamaaribeenna asau qassi aadhdhida eranchchatuyyoonne eeyyatuyyo qanxxana acoi de7ees. 15Hegaa gishshau, tau danddayettida keesan Roomen de7iya inttessikka wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootanau amottais. 16Wonggeliyaa mishiraachchoi tana yeellayenna; i ammaniya ubbaa, kasetidi Aihuda asaa qassi Aihuda gidenna asaa ashshanau Xoossaappe yiya wolqqa. 17Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Xilloi ammanuwan de7ana” yaagiyoogaadan, Xoossai asaa koiroppe wurssettaa gakkanaassi, ammanuwan xillissiyoogaa wonggelee qonccissees. 18Tumatettai erettanaagaa bantta iita hanotan diggiya nagara ooso ubbaa bollinne asaa iita ooso ubbaa bolli, Xoossaa hanqqoi saluwaappe wodhdhidi qonccana. 19Eti Xoossaabaa erana danddayiyoobai etau qoncce; aissi giikko, Xoossai etau qonccissiis. 20Beettenna a hanotai, hegeekka a merinaa wolqqainne a Xoossatettai issippe Xoossai ha sa7aa medhdhoosappe doommidi, etau qonccidi beettiis; eti hegaa Xoossai medhdhidobaappe be7anau danddayiyo gishshau, etau gaasoyiyoobi baawa. 21Aissi giikko, eti Xoossaa erikkokka, au bessiya bonchchuwaa immibookkona; qassi a galatokkona. SHin eti allaalle kessennabaa qoppoosona; qassi eta akeekenna wozanai xumiis. 22Eti banttana aadhdhida eranchcha goosona; shin eti eeyya. 23Eti haiqqenna Xoossaassi goinniyoogaa ixxidi, haiqqiya asaa meraa, kafotu meraa, do7atu meraanne tiran gooshettiyaageetu meran medhdhido misiletussi goinnidosona. 24Hegaa gishshau, eti issoi issuwaara borssobaa oottana mala, Xoossai eta wozanai amottiyo tunabaa oottanau eta yeggi bayiis. 25Aissi giikko, eti Xoossaa tumatettaa wordduwan laammidosona; qassi medhdhida Xoossaa aggi bayidi, i medhdhidobau goinnidosonanne oottidosona. Xoossai merinau galatettidaagaa. Amin77i. 26Hegaa gishshau, Xoossai eti borssobaa amottana mala, eta yeggi bayiis; harai atto eta maccaasai banttau bessiyaabaa aggidi, bessennabaa hanidosona. 27Hegaadankka, attumaasai qassi bau bessiyoogaadan maccaasaara gaittiyoogaa aggidi, issoi issuwaara gaittanau qaaqqatidosona; attumaasai issoi issuwaara borssobaa oottidi, bantta oottido balan banttau bessiya pirddaa ekkidosona. 28Eti Xoossaa eranau dosennan ixxidoogaa keenaa Xoossai eti bessennabaa oottana mala, etau pattenna qofaa immiis. 29Etan geellatettai, iitatettai, yiiqeenne iita hanotai kumiis; qassi etan qanaatee, shemppo woriyo qofai, palami, cimoinne iita qofai kumiis; qassi eti soqiyaageeta, 30zigiriyaageeta, Xoossaa ixxiyaageeta, cayiyaageeta, otorettiyaageeta, ceeqettiyaageeta, iitabaa oottanau koyiyaageetanne bantta aayeeyyoonne aawaayyo azazettennaageeta, 31kaushshata, caaquwaa polennaageeta, siiqoi bainnaageetanne haratussi qarettennaageeta. 32Eti hageetu malaa oottiyaageetuyyo haiqoi bessees giya Xoossaa higgiyaa eriiddi, hageeta oottoosona; hegaa xalaala gidennan, hageeta oottiyaageetakka oottite goosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\