Roome 10

1Ta ishatoo, taani Israa7eela asaayyo ta kumetta wozanaappe amottiyoogeenne Xoossaa woossiyoogee eti attanaassa; 2aissi giikko, eti Xoossau oottanau keehi koyiyoogaa taani markkattais; shin eti Xoossau oottanau keehi koyiyo koshshai tumu eratettaappe gidenna. 3Aissi giikko, Xoossai asaa xillissiyo ogiyaa eti erennan, bantta huuphe xillotettaa essanau koyidosona; qassi bantta huuphen Xoossai asaa xillissiyo ogiyau haarettibookkona. 4Aissi giikko, ammanida ubbai xillanaadan, Kiristtoosi higgiyau wolqqaa xaissiis. 5Asi higgiyau azazettidi xilliyoobau Muusee, “Higgee azaziyoogaa oottiya ooninne he higgiyan paxa de7ana” yaagidi xaafiis; 6shin ammanuwan xilliyoobau geetettidaagee hagaa; “Ne wozanan, 'Ooni saluwaa pude baanee?' yaagoppa. Hegee Kiristtoosa duge wottanaassa; 7woikko,'Duge sa7aa garssi wodhdhanai oonee?' gooppa. Hegee Kiristtoosa haiquwaappe denttanaassa. 8SHin i giyoogee hagaa; 'Xoossaa qaalai ne mataana; ne doonaaninne ne wozanan de7ees' geetettiis” yaagees. Hegeekka nuuni intteyyo yootiyo ammanuwaa qaalaa. 9Neeni, “Yesuusi Godaa” gaada ne doonan markkattikko, qassi Xoossai haiquwaappe a denttidoogaa ne wozanan ammanikko, neeni attana. 10Aissi giikko, asi ba wozanan ammanidi xillees; ba doonankka markkattidi attees. 11Xoossaa maxaafai, “Aani ammaniya ooninne yeellatenna” yaagees. 12Aihuda asaanne Aihuda gidenna asaa giddon dummatetti baawa. Issi Xoossai ubbaa Godaa; i bana xeesiya ubbatuyyo daro keha. 13Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Godaa sunttaa xeesiya ooninne attana” yaagees. 14Yaatin, eti a ammanibeennaageeta gidikko, waatidi a xeesanau danddayiyoonaa? Qassi qaalaa siyibeennaageeti waani ammananau danddayiyoonaa? Qaalaa yootiyaabi xayikko, eti waani siyanau danddayiyoonaa? 15Qassi qaalaa yootiyaageeti kiitettennan aggikko, kiitai waanidi odettanau danddayii? Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Ufaissiya mishiraachchuwaa yootiyaageetu tohoti aiba lo77iyoonaa!” yaagees. 16SHin eti ubbai wonggeliyau azazettibookkona; aissi giikko Isiyaasi, “Ta Godau, nuuni markkattidoogaa ooni ammanidee?” yaagiis. 17Simmi asi qaalaa siyidi ammanees; qassi issi urai Kiristtoosa qaalaa yootin siyees. 18SHin eti qaalaa siyibeennaagee tumee gaada taani oichchais. Tuma eti siyidosona; Xoossaa maxaafai, “Eta haasayaa cenggurssai sa7a ubban laalettiis; eta qaalaikka sa7aa gaxaa gakkiis” yaagees. 19SHin Israa7eela asati eribookkonaayye gaada taani oichchais. Muusee kase, “Taani inttena asa gidenna asatun mishissana; qassi eeyya asatun taani inttena hanqqetissana” yaagiis. 20Qassi Isiyaasi daro xalidi, “Tana koyibeennaageetuyyo beettaas; tana oichchibeennaageetuyyookka qonccaas” yaagees. 21SHin Israa7eelatubaa i haasayiiddi, “Gallassaa ubbaa azazettennaageetuyyoonne tabaa ixxiyaageetuyyo ta kushiyaa miccaas” yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\