Roome 11

1Yaatin, Xoossai ba asaa ixxideeyye gaada oichchoo? Mulekka gidenna; aissi giikko, taani ta huuphen Israa7eela asa; Abrahaama zare; Biniyaama yara. 2Xoossai koiro doorido ba asata ixxenna; Xoossaa maxaafai, Eelaasa taarikiyaa giddon, Eelaasi Israa7eelata Xoossaa sinttan waati mootiyaakko, intte ereeta. 3“Godau, eti ne sunttan hananabaa yootiyaageeta woridosona; ne yarshshiyoosaakka qolidosona. Yaatin, taani tarkka attaas. Qassi eti tanakka woranau koyoosona” yaagiis. 4Xoossai ayyo woigi zaaridee? “Taani Ba7aalayyo gulbbatibeenna laappun sha7u asaa taayyo ashshaas” yaagiis. 5Hegaadankka qassi ha wodiyan, Xoossai ba aaro kehatettan doorido amarida asati de7oosona. 6SHin i ba aaro kehatettan dooriisippe attin, eta oosuwan eta dooribeenna; hegee xayikko, a aaro kehatettai tumu aaro kehatetta gidenna. 7Yaatin, aibee? Israa7eela asati bantta koyiyoobaa demmibookkona; shin Xoossai doorido amaridaageeti demmidosona. Xoossai hinkkooti ba xeesiyoogaa siyennaadan tulissiis. 8Hegaadankka, Xoossaa maxaafai, “Xoossai eti bantta aifiyan be7ennaadaaninne bantta haittan siyennaadan, hanno gakkanaassi etau azalla ayyaanaa immiis” yaagees. 9Qassi Daawiti yaagees; “Eti miyo masoobee eta oiqqidi qachcho; eta gufantto; Xoossai eta seero. 10Eti xeellennaadan, eta aifee goozetto; ubba wode bantta metuwan quunnidi de7ona” yaagees. 11Yaatin, Aihudati xubettido wode, denddennaadan kunddidonaayye? Mulekka gidenna; eti nagaraa oottido gishshau, atotettai eti Aihuda gidenna asata qanaatanaadan, Aihuda gidenna asau yiis. 12SHin Aihudati nagaraa oottido gishshau, sa7au daro anjjoi yiis; qassi eta kunddettaikka Aihuda gidenna asau daro anjjuwaa ehiis. Yaatin, Aihudati muleera gujettiyo wode, anjjoi ai keena daranddeeshsha! 13SHin taani ha77i intteyyo, Aihuda gidenna asaayyo haasayais; taani Aihuda gidenna asaayyo Yesuusi kiittidoogaa gidiyoogaadankka, ta oosuwaa sabbana. 14Taani ta zare gidiya asata qanaatiyaageeta oottikko, ooni erii etappe amaridaageeta ashshennan aggikke. 15Aissi giikko, Xoossai eta ixxido wode, ha sa7ai Xoossaara sigettiis. Yaatin Xoossai eta shiishshi ekkiyo wode, haiqqidaagee de7o demmanaappe attin, aibi hananee? 16Koiro menttido baso oittaa Xoossau immikko, muume oittai qassi abaa; mittau xaphuwaa ayyo immiyaabaa gidikko, tashe ubbaikka qassi abaa. 17SHin gaden tokkido wogaraa tashiyaappe issoota issoota karidosan, nena woran mokkida wogara malaa he wogaraara gatti qachchida; qachchin neeni qassi zaitee kiyiyo wogaraa xaphuwaara issippe de7aasa. 18Simmi neeni he karetti wodhdhida tashetu bolli otorettanau bessenna; shin neeni otorettiyaabaa gidikkokka, xaphoi nena tookkeesippe attin, neeni xaphuwaa tookkennaagaa akeeka. 19Hegaa gishshau neeni, “Ee; shin tasheti taani eta sohuwan gelanaadan karettidosona” yaagana. 20Hegee tuma; eti ammanibeenna gishshau, karettidosona; neeni ammanido gishshau, he sohuwan eqqadasa. SHin yayyanaappe attin, otoro qofaa qoppoppa. 21Aissi giikko, Xoossai mereta tashe malatuyyo, Aihudatuyyo qarettibeennaagaa gidikko, neeyyo qarettiyaabaa misatii? 22Simmi Xoossaa kehatettaanne meqettaa iitatettaa be7a. Kunddidaageetuyyo i meqettaa iitees; shin neeni a kehatettan minnada de7ikko, i neeyyo keha; hegee xayikko, neenikka qassi karettana. 23Aihudatikka qassi ammanennan ixxiyoogaa aggikko, Xoossai kase eti de7iyoosan zaaridi wottana; aissi giikko, i eta zaaridi wottanau danddayees. 24Aissi giikko, Xoossai nena woran de7iya wogaraappe qanxxidi, ne meretaadan gidennan gaden tookkido wogaraara gatti qachchidabaa gidikko, yaatin, he karetti wodhdhida tasheta zaarettidi, eta anuwaara gatti qachchanau, a aibi waissanee? 25Ta ishatoo, taani intte eranaadan koyiyo tumu xuura yohoi de7ees; hegee intte inttena intterkka, nuuni aadhdhida eranchcha yaagidi qoppiyoogaa teqqees; Israa7eela asaappe baggai siyennan ixxiis; shin he siyennan ixxiyoogee Aihuda gidenna asaa kumetta qoodai Xoossaakko gakkanaassi gam77ana. 26Hegaadankka, Israa7eela asai ubbai attana; Xoossaa maxaafai hagaadan yaagees; “Ashshiyaagee Xiyoone giyo katamaappe yaana; yiidi, nagara ooso ubbaa Yaaqooba zariyaappe diggana. 27Taani eta nagaraa atto yaagiyo wode, etaara maacettana maachchai hagaa” yaagees. 28Aihuda gidenna asatoo, Aihudati wonggeliyaa mishiraachchuwaa baggaara intte gishshau, Xoossaara morkke; shin Xoossaa dooruwaa baggaara aawatu gishshau, eti i siiqiyoogeeta. 29Aissi giikko, Xoossai ba immidoogaa guyye ekkenna; qassi ba dooridoogaa ixxaas geenna. 30Aihuda gidennaageetoo, Xoossau intte kase azazettibeekketa; shin Aihudati azazettennan ixxido gishshau, Xoossaa maarotettaa ha77i intte ekkideta. 31Hegaadan, intte ekkido maarotettaa gishshau, Aihudati qassi Xoossaa maarotettaa ha77i ekkanaadan, Xoossau azazettennan ixxidosona. 32Aissi giikko, Xoossai asa ubbaa maarana mala, asai ubbai ayyo azazettennan ixxiyo hanotan qachchiis. 33Xoossaa duretettai ai keena daroo? A hayyoinne a eratettai ai keena xoqqee? A pirddaa yootanai oonee? I ba oottiyoogaa aissi oottiyaakko, oonee akeekiyai? 34Hegaa Xoossaa maxaafai, “Godaa wozanaa eriyai oonee? A zoranau danddayiyai oonee? 35Woikko ba kushiyaa zaarana mala, au aibakko immidai de7ii?” yaagees. 36Aissi giikko, ubbabaa i medhdhiis; qassi ubbabaikka aaninne ayyoonne de7ees; Xoossau merinau bonchchoi gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\