Roome 13

1Asai ubbai deriyaa heemmiyaageetuyyo haarettanau bessees; aissi giikko, Xoossai geennan de7ishin, dere heemmiyaabi de7anau danddayenna. Ha77i de7iya heemmiyaageetikka Xoossai wottidoogeeta. 2Hegaa gishshau, ha77i de7iya heemmiyaageeta ixxiya ooninne Xoossaa azazuwaa ixxees; ixxiya ooninne ba bolli pirddaa ehees. 3Aissi giikko, heemmiyaageeti iitabaa oottiyaageeta yashshiyoogaappe attin, lo77obaa oottiyaageeta yashshokkona. Heemmiyaagaayyo yayyennan agganau koyai? Yaatikko lo77obaa ootta; i nena galatana. 4Aissi giikko, i neeyyo lo77obaa oottanau, Xoossau ashkkara. SHin neeni iitabaa oottikko, iitabaa oottidaagaa i seeriyo gishshau, ayyo yayya; i Xoossaa ashkkara. Qassi iitabaa oottiyaageetu bolli Xoossaa hanqquwaa i ehees. 5Hegaa gishshau, deriyaa heemmiyaageetuyyo azazettiyoogee Xoossaa hanqquwaa xalaalaassa gidennan, inttena zoriya wozanaa gishshaukka haarettanau bessees. 6Aissi giikko, deriyaa heemmiyaageeti bantta oosuwaa oottiyo wode, Xoossau oottiyo gishshau, intte giiraa giiriyoogee hegaassa. 7Ubbau bessiyaagaa immite. Giiraa giiranau bessiyoogau giirite; qaraxaa qanxxanau bessiyoogau qanxxite; yayyanau bessiyoogau yayyite; bonchchoi bessiyoogaa bonchchite. 8Intte issoi issuwaara siiqettanaappe attin, o acoinne intte bolli de7oppo. Aissi giikko, ba shooruwaa siiqiya ooninne higgee giyoogaa poliis. 9“SHaaramuxoppa; woroppa; wuuqqoppa; asabaa amottoppa” giya azazotinne hara azazo ubbati, “Ne shooruwaa ne huuphedan siiqa” giya azazuwan kuuyettoosona. 10Ba shooruwaa siiqiya ooninne ayyo iitabaa oottenna; hegaa gishshau, shooruwaa siiqiyoogee higge ubbau azazettiyoogaa. 11Xiskkuwaappe intte beegottiyo saatee ha77i gakkido gishshau, ha wodiyaa akeekite. Aissi giikko, nuuni koiro ammaniyo wodeppe, nuuni attiyo wodee ha77i nuukko matattiis. 12Qammai aadhdhanau hanees; gallassai matattiis. Simmi nuuni xumaa oosuwaa aggidi, poo7uwan olettanau, tooraa gonddalliyaa oiqqoos; 13gallassi poo7uwan de7iya asadan, ane maara de7oos. Yettaaninne mattuwan gidoppo; shaaramuxiyoogaaninne shaaramuxanau qaaqqatiyoogan gidoppo; palamaaninne qanaatiyan gidoppo. 14SHin Godaa Yesuus Kiristtoosa tooraa gonddalliyaa oiqqite; intte nagaranchcha asatettai ba wozanaa amuwaa polanaadan, au qoppoppite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\