Roome 14

1Ammanuwan azalliya uraa shiishshi ekkite. SHin i ba huuphen qoppiyooban aara palamettoppite. 2Issi ura ammanoi i ai miininne diggenna. SHin ammanuwan azalliya urai gaden mokkidabaa xalaalaa mees. 3Ubbabaa miya urai ubbabaa meenna uraa karoppo; ubbabaa meenna uraikka ubbabaa miya uraa bolli pirddoppo. Aissi giikko, Xoossai a shiishshi ekkiis. 4Hara asa ashkkaraa bolli pirddiyaagee neeni oonee? I kunddin woi denddin ba godaassa; shin Godai a denttanau danddayiyo gishshau, i eqqana. 5Issi urai, “Hiqqa gallassai hara gallassatuppe aadhdhees” yaagidi qoppiyo wode, harai, “Ubba gallassatikka issi mala” giidi qoppees. Asai ubbai huuphiyan huuphiyan hegaadan aissi qoppiyaakko akeeko. 6Issi gallassaa hara gallassatuppe aattidi bonchchiya urai Godaa bonchchuwau bonchchees; quma miya uraikka Godaa bonchchuwau mees. Aissi giikko, i he qumaa gishshau, Xoossaa galatees. Qumaa meennaageekka Godaa bonchchuwau meennan aggees; qassi Xoossaa galatees. 7Aissi giikko, nuuppe ooninne ba huuphe xalaalau de7enna; qassi ooninne ba huuphe xalaalau haiqqenna. 8Nuuni paxa de7ikko, Godau de7oos; qassi haiqqikkokka, Godau haiqqoos. Simmi nuuni paxa de7in woi haiqqin Godaassa. 9Hegaa gishshau, Kiristtoosi paxa de7iyaageetuyyoonne haiqqidaageetuyyo Goda gidanau haiqqidi, haiquwaappe denddiis. 10Yaatin, neeni ne ishaa bolli aissi pirddai? Woikko neeni ne ishaa aissi karai? Nuuni ubbaikka Xoossaa pirddaa araataa sinttan eqqana. 11Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “'Taani Godai ta de7uwan caaqqais; asai ubbai ta sinttan gulbbatana. Qassi taani Xoossaa gidiyoogaa asai ubbai markkattana' yaagais” yaagees. 12Simmi nuuni huuphiyan huuphiyan nubaa Xoossau yootana. 13Hegaa gishshau, nuuni issoi issuwaa bolli pirddiyoogaa hagaappe sinttau ane aggoos. SHin ubbaappe aattidi, intte ishaa xubbiyaabaa woikko nagaran onggiyaabaa oottennaadan qofaa qachchite. 14Taani Godaa Yesuus Kiristtoosaara de7iyoogan, ba huuphen tuna gididabi bainnaagaa eraisinne akeekais. SHin issi urai issibaa tuna giidi qoppikko, hegee au tuna gidees. 15Neeni miyoobaa gishshau, ne ishaa qohikko, simmi neeni siiquwan de7akka. Kiristtoosi a gishshau haiqqido asa ne miyo quman bashshoppa. 16Simmi neeni lo77obaa giyoobaa asi cayoppo. 17Aissi giikko, Xoossaa kawotettai Geeshsha Ayyaanai immiyo xillotetta, sarotettanne ufaissa gidiyoogaappe attin, muussanne ushsha gidenna. 18Aissi giikko, Kiristtoosayyo hagaadan oottiya urai ooninne Xoossaa ufaissees; asaikka a galatees. 19Yaatikko, ane nuuni sarotetta ehiyaabaanne nuna issuwaa issuwaara minttettiyaabaa ubbaa koyoos. 20Xoossaa oosuwaa quma gishshau bashshoppa. Quma ubbaa min aikko baawa; shin hara ura nagaran yeggiyaabaa miya urau iita. 21Asho meennan woi ushsha uyennan aggiyoogee woikko ne ishaa xubbiyaabaa aibanne oottennan aggiyoogee lo77o. 22Ha yohuwan neeni ammaniyoobaa neeppenne Xoossaappe gidduwan naaga. Issi urai lo77o giidi ba qoppidobaa oottiyo wode, “Taani mooraas” geennan aggikko, he urai tumu anjjettidaagaa. 23SHin i ba miyoobaa sirikko, a meettai ammanuwaana gidenna gishshau, Xoossai a bolli pirddiis; qassi ammanoi bainnan oottidobi aibinne nagara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\