Roome 15

1Nuuni ammanuwan minnidaageeti daafuranchchatu toohuwaa tookkanau bessees; nuuni nu xalaalaa ufaissanau bessenna. 2Nuuni huuphiyan huuphiyan nu ishaa maaddanau, ammanuwan a minttanaunne ufaissanau bessees. 3Aissi giikko, harai atto Kiristtoosikka bana ufaissibeenna. SHin Xoossaa maxaafai, “Nena boridaageeti borido boree ta bolli wodhdhiis” giidoogaadan haniis. 4Xoossaa maxaafai nuuyyo immiyo genccaaninne minttettuwan nuuni demmana giidi ufaissan naagi uttidoogee de7ana mala, Xoossaa maxaafan xaafettida ubbabai nuna tamaarissanau xaafettiis. 5Intte ubbai issi wozana gididi, issi qaalan Xoossaa, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aawaa, bonchchana mala, genccaanne minotettaa immiya Xoossai, intteyyo Kiristtoos Yesuusi oottidoogaadan, issoi issuwaara issippe de7iyo issi qofaa immo. 7Hegaa gishshau, Kiristtoosi inttena mokkidoogaadan, Xoossaa bonchchuwau issoi issuwaa mokkite. 8Aissi giikko, Xoossai ammanettidaagaa gidiyoogaa erissanau, Xoossai aawatuyyo immana giidoogaa tumayanaunne Aihuda gidenna asai Xoossaa a maarotettaa gishshau bonchchanau Kiristtoosi Aihudatuyyo ashkkara gididoogaa intteyyo odais. Hegaa Xoossaa maxaafai yaagees; “Hegaa gishshau, taani nena Aihuda gidenna asaa giddon galatana; ne sunttaakka sabbana” yaagees. 10Qassikka, “Aihuda gidenna asatoo, Xoossaa asatuura ufaittite” yaagees. 11Qassikka gujjidi, “Inttenoo, Aihuda gidenna asatoo ubbau, Godaa galatite; asau ubbau, a galatite” yaagees. 12Qassikka Isiyaasi, “Isseya zaree yaana; yiidi Aihuda gidenna asaa haaranau denddana. Qassi eti a baggaara demmana giidi ufaissan naagana” yaagees. 13Intte ekkana giidi ufaissan naagiyoogee Geeshsha Ayyaanaa wolqqan diccanaadan, intteyyo immana giida Xoossai, intte a ammaniyo gishshau, intteyyo ufaissaanne sarotettaa kunttidi immo. 14Ta ishatoo, inttenan lo77otettainne eratetta ubbai kumidoogaanne qassi issoi issuwaa zoranau danddayiyoogaa taani ta huuphen eraas. 15SHin taani inttena issibaa issibaa gujja hassayissanau, ha dabddaabbiyaa giddon ainne yayyennan intteyyo xaafaas. Taani Kiristtoos Yesuusa ashkkara gidada, Aihuda gidenna asau oottanaadan, Xoossai taayyo aaro kehatettaa immido gishshau, taani ainne yayyabeikke; Aihuda gidenna asai Geeshsha Ayyaanaa baggaara Xoossau geeshsha gididi, a ufaissiya yarshsho gidanaadan, Xoossaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyoogan qeesedan oottais. 17Hegaa gishshau, taani Kiristtoos Yesuusan gidada Xoossau oottiyooban ceeqettanau danddayais. 18Aihuda gidenna asai Xoossau azazettanaadan, Kiristtoosi ta baggaara qaalan, oosuwan, malaataa wolqqan, Xoossai oottiyo malaataa wolqqaaninne Geeshsha Ayyaanaa wolqqan oottidoogaa xalaalaa taani yootanaappe attin, harabaa yootanau xalikke. Hegaa gishshau, Yerusalaameppe doommada, Iliwaariqoona giyo biittaa gakkanaassi yuuyada, Kiristtoosa wonggeliyaa mishiraachchuwaa wurssa yootaas. 20Hegaadankka, taani hara asi doommidoogaa bollan doommennaadan, Kiristtoosa sunttai xeesettibeennasan wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootanau amottaas. 21SHin Xoossaa maxaafai, “Abai odettibeennaageeti a be7ana; qassi abaa siyibeennaageeti akeekana” yaagees. 22Hegaa gishshau, taani darotoo inttekko yaanau koyaas; shin yaanau danddayabeikke. 23SHin taani ha77i ha biittan ta oosuwaa wurssido gishshaunne daro laittaappe doommada inttena baada be7anau laamotido gishshau 24ha77ikka inttekko baana yaagada qoppais; taani Isppeene giyo biittaa baidda inttena be7anau koyais; qassi amarida wodiyaa inttena be7ada ufaittoogaappe guyyiyan, Isppeene biishin, intte tana maaddana mala koyais. 25SHin ha77i taani geeshshatuyyo oottanau, Yerusalaame bais. 26Aissi giikko, Maqidooniyaanne Akaayiyaa giyo biittatun de7iya woosa keettaa asati Yerusalaamen de7iya hiyyeesatussi miishsha immanau koyidosona. 27Eti bantta huuphen hagaa oottanau qofaa qachchidosona. Eti he hiyyeesata maaddanaagee etau acoi de7ees; aissi giikko, Aihudati bantta ayyaanaa anjjuwaa Aihuda gidenna asatuura shaakkidabaa gidikko, Aihuda gidenna asatikka qassi banttau de7idaban Aihudata maaddanau bessees. 28Hegaa gishshau, taani ha oosuwaa wurssidoogaappe guyyiyaaninne etau shiiqida miishshaa muleera immidoogaappe guyyiyan, Isppeene baana; baidda intte mataara aadhdhana. 29Taani inttekko biyo wode, Kiristtoosa anjjoi tanan kumin baanaagaa erais. 30Ta ishatoo, tau Xoossaa intte woossiiddi, woosan intte tanaara minnanaadan, Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaaranne Geeshsha Ayyaanai immiyo siiqotettan taani inttena woossais. 31Taani Yihudan de7iya ammanennaageetuppe attanaadaaninne qassi taani Yerusalaamen oottiyo oosoi yaani de7iya geeshshata ufaissiyaagaa gidanaadan, Xoossaa woossite. 32Qassi Xoossai giikko, taani inttekko ufaissan baada, intte matan shemppana. 33Sarotettaa Xoossai inttenaara ubbaara gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\