Roome 16

1Kinkkiriyaa giyo kataman de7iya woosa keettan oottiya nu michchiyaa Peeba lo77o maccaasa gidiyoogaa taani inttena erissais. 2Intte o geeshshati Godaa sunttan mokkiyoogaadan mokkite; qassi a intteppe koyiyoobai aiba gidikkokka, o maaddite; aissi giikko, a ba huuphen daro asaa maaddaasu; qassi tana ta huuphenkka keehi maaddaasu. 3Kiristtoos Yesuusa oosuwaa tanaara issippe oottiya PHirisqqiliyyoonne Aqiilayyo ta sarotaa yootite. 4Eti ta shemppuwaa gishshau, bantta shemppuwaa aatti immidosona. Eta ta xalaala gidennan, Aihuda gidenna asaa woosa keetta ubbaikka galatees. 5Qassi eta keettaa woosa keetta oottidi shiiqiya asaa ubbaa saro giite. Isiyaa biittan Kiristtoosa koiro ammanida Eppaneetosau, taani siiqiyoogau, ta sarotaa yootite. 6Intteyyo keehi daafurida Mairaamo saro giite. 7Tanaara qasho keettan de7ida ta dabbo Aihudata, Anddironiqoosanne Yuniyaasa saro giite. Yesuusi kiittidoogeetu giddon eti daro erettidaageeta. Qassi eti Kiristtoosa taappe kase ammanidosona. 8Godaara issippetettan de7iya ta siiqo laggiyaa Amppiliyatoosayyo ta sarotaa yootite. 9Kiristtoosa oosuwaa nunaara issippe oottiya Urbbaanoosanne taani siiqiyo Isttakuusa saro giite. 10Kiristtoosaara i de7iyoogee erettin galatettida Apheliisayyo ta sarotaa yootite; Arisxxobiloosa so asaukka ta sarotaa yootite. 11Ta dabbo Heeroodiyoonanne Kiristtoosa ammaniya Narssiisasa so asaa saro giite. 12Godaa oosuwan daafuriya Tirufainanne Tirufoosa saro giite; qassi Godau daro daafurada oottiya siiqiyo Perssiiso saro giite. 13Godaa oosuwan keehi erettida Rufoosayyoonne tana ba na7adan maaddida a aayeeyyo ta sarotaa yootite. 14Ta sarotaa Asinkkiriitoosayyo, Pileegoonayyo, Hermmeesayyo, Patirobaasayyoonne etaara de7iya ammaniya ishanttu ubbaayyo yootite. 15Pileegoona, Yuulo, Neeriyaa, a michchiyo, Olumppoosanne etaara de7iya geeshshata ubbaa saro giite. 16Geeshsha asayyo bessiya yeretaa yerettidi, issoi issuwaa sarotite; Kiristtoosa woosa keetta ubbati inttena saro yaagoosona. 17Ta ishatoo, asaa giddon shaahotettaa medhdhiyaageeta, asaa ammanuwau xube gidiyaageetanne intte tamaarido timirttiyaara gaittennaagaa tamaarissiyaageeta akeekanaadan, taani inttena woossais. Etakko shiiqoppite. 18Aissi giikko, hegaa malabaa oottiyaageeti bantta uluwau oottoosonappe attin, nu Godaa Yesuus Kiristtoosayyo oottokkona; bantta mal77iya haasayaaninne qiriyan iitabaa qoppenna asaa wozanaa balettoosona. 19Wonggeliyau intte azazettidoogaa asai ubbai siyiis. Hegaa gishshau, taani intteban ufaittais; shin lo77obau intte aadhdhida eranchcha gidanaadaaninne qassi iitabau ashkketa gidanaadan koyais. 20Sarotettaa Xoossai Seexaanaa intte tohuwaappe garssan haakkenna matan gaacci qolana. Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aaro kehatettai inttenaara gido. 21Tanaara oottiya Ximootiyoosi inttena saro yaagees; qassi hegaadankka, ta dabboti Luqiyoosi, Yaasooninne Sosiiphaaxiroosi inttena saro yaagoosona. 22Taani, Xarxxiyoosi, ha dabddaabbiyaa xaafidaagee, intteyyo Godaa sunttan sarotaa kiittais. 23Woosa keettaa asai ubbai a sooni shiiqiyo ta siiraa Gaayoosi inttena saro yaagees; katamaa miishshaa oiqqiya Erasxxoosinne nu ishai Quwarxxoosi inttena saro yaagoosona. 24Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aaro kehatettai inttenaara ubbaara gido. Amin77i. 25Nuuni Xoossaa galatoos. Taani wonggeliyaa baggaara Yesuus Kiristtoosabaa yootidoogaadaaninne daro wodeesappe geemmidi, ha77i qonccida tumatettaadan, intte ammanuwan inttena Xoossai minttettanau danddayees. 26SHin ha77i hananabaa yootiyaageeti xaafidoogaa baggaara tumatettai qoncciyan erettanaadan oottiis; qassi asa ubbai Xoossaa ammanidi azazettanaadan, merinaa Xoossaa azazuwan, ha sa7an de7iya zare ubbau qoncciis. 27Aadhdhida eratettai a xalaalau de7iyo issi Xoossaayyo Yesuus Kiristtoosa baggaara merinau bonchchoi gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\