Roome 2

1Hegaa gishshau, nenoo haratu bolli pirddiyaagoo, neeyyo gaasoyiyoobi baawa; aissi giikko, neeni haratu bolli pirddaidda, he neeni eta bolli pirddiyoogaa malaa oottikko, ne bolli pirddaasa. 2Nuuni hagaa mala oosuwaa oottiyaageetu bolli Xoossai xillo pirddaa pirddiyoogaa eroos. 3Nenoo, hagaa mala oosuwaa oottiyaageetu bolli pirddiyaagoo, qassi he neeni pirddiyoogaa malaa oottiyaagoo, neeni Xoossaa pirddaappe kessa ekkiyaabaa milatii? 4Woikko Xoossaa kehatettaa, genccaa, danddayaanne duretettaa karaishsha? Xoossai nena nagaraappe zaaranau koyiyo gishshau, i keha gidiyoogaa neeni eraasa. 5SHin intteyyo siyenna wozanainne nagaraappe simmenna wozanai de7ees; hegaa gishshau, Xoossaa hanqqoinne xillo pirddai qoncciyo gallassi, neeni ne bolli hanqquwaa kaseegaappe darissaasa. 6Xoossai asa ubbau a oosuwaa malaa immana. 7Issi issi asati lo77obaa danddayan oottoosona; qassi galataa, bonchchuwaanne xayenna de7uwaa koyoosona; etau Xoossai merinaa de7uwaa immana. 8SHin harati iitabaa oottanau yaaretoosonanne tumatettaa ixxoosona; Xoossai eta bolli bashshaanne hanqquwaa yeddana. 9Iitabaa oottiya asai ubbai tuggatananne waayettana; hegee kasetidi, Aihuda asaa gakkana; kaallidi qassi Aihuda gidenna asaa gakkana. 10SHin Xoossai lo77o ooso oottiya ubbatuyyo galataa, bonchchuwaanne sarotettaa immana. Kasetidi Aihudatuyyo immana; kaallidi qassi Aihuda gidennaageetuyyo immana. 11Aissi giikko, Xoossaa aifiyan asai ubbai issi mala. 12Muuse higgee bainnan nagara oottida ubbai higgee bainnan xayana. Muuse higgee de7ishin, nagara oottida ubbai higgiyan pirddettana. 13Aissi giikko, Xoossaa sinttan higgiyaa naagiyaageeti xilloosonappe attin, higgiyaa siyiyaageeti xillokkona. 14Aihuda gidenna asau higgee baawa; shin banttana zoriya wozanan higgee azaziyoogaa oottoosona; etau higgee xayikkokka, eti bantta huupheyyo higge. 15Higgee azaziyoogee eta wozanaa giddon xaafettidoogaa eta hanotettai bessees; issi issitoo eta zoriya wozanai etau markkattiyo gishshaunne qassi issi issitoo eta qofai eta mootiyo gishshau, woikko qassi etaara gaaddetiyo gishshau, hegee tuma gidiyoogaa erissees. 16Taani tamaarissido wonggeliyaadan, asaa wozanan geemmida qofaa Xoossai Yesuus Kiristtoosa baggaara hagaadan pirddana. 17SHin neeni nena Aihuda gaasa; higgiyan zemppada Xoossan ceeqettaasa. 18Neeni oottana mala, Xoossai koyiyoobai aibakko eraasa; qassi tuma gidiyaabaa dooranau higgiyaappe tamaaradasa. 19Neeni qooqeta kaalettiyaagaa, qassi xuman de7iyaageetuyyookka poo7issiyaagaa, eeyyaa erissiyaagaanne yelagaa tamaarissiyaagaa gidiyoogaa eraas; higgiyaappe neeni kumetta eratettaanne kumetta tumatettaa demmiyoogaa eraasa. 21Yaatin, neeni harata tamaarissiyaagee nena ne huuphen aissi tamaarissikkii? Neeni, “Wuuqqoppa” yaagada qaalaa yootaasa. SHin neeni ne huuphen wuuqqaiyye? 22Neeni, “SHaaramuxoppa” yaagaasa. SHin neeni ne huuphen shaaramuxai? Neeni eeqaa shenetaasa. SHin eeqai de7iyo keettaa bonqqai? 23Xoossaa higgee neeyyo de7iyo gishshau, neeni ceeqettaasa; shin he higgiyaa menttada Xoossaa yeellayai? 24Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Aihuda asatoo, intte gaasuwan Xoossaa sunttai Aihuda gidenna asatu giddon cayettees” yaagees. 25Neeni higgiyau azazettikko, ne qaxxarai go77aara de7ees; shin neeni higgiyaa menttikko, neeni qaxxarettidoogee qaxxarettibeennabaa mala gidana. 26Aihuda gidenna asi qaxxarettennan higgee azaziyoogaa naagikko, Xoossai a qaxxarettidabaadan qoodennee? 27Intte, Aihuda asati, intteyyo xaafettida higgee de7ikkokka qassi intte qaxxarettikkokka, higgiyaa intte menttiyo gishshau, Aihuda gidenna asai bollaa qaxxarettana xayikkokka, higgiyau azazettidi, intte bolli pirddana. 28Aissi giikko, Aihuda asa milatiya ubbai tumu aihuda asa gidenna; qassi asi ba bollaa qaxxarettido gishshau, tumu Aihuda asa gidenna. 29SHin tumu Aihuda asa giyo urai garssa baggaara Aihuda asa gididaagaa; qaxxarettiyoogee Xoossaa Ayyaanan oosettiya wozanaa qaxxarappe attin, xaafettida higgiyaana gidenna; he urai ba galataa Xoossaappe ekkiyoogaappe attin, asappe ekkenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\