Roome 3

1Yaatin, Aihuda asati aibin Aihuda gidenna asaappe aadhdhiyoonaa? Woi qaxxarettiyoogan ai go77i de7ii? 2Hagee Aihudata ubbaban keehi maaddees; ubbabaappe kase Xoossai ba kiitaa hadaraa Aihudatuyyo immiis. 3Yaatin etappe issooti issooti ammanettennabaa gidikko, waanii? Hegaa gishshau, Xoossai ammanettenna yaagiyoogee? 4Mulekka hegaa gidenna; asai ubbai worddanchcha gidikkokka, Xoossai giyoogee tuma gidanau bessees. Xoossaa maxaafai, “Neeni haasayiyo wode, neeni xillo gidiyoogaa erissanau koshshees; neeni mootettiyo wode, shatimmanau bessees” yaagees. 5SHin nu mooro oosoi Xoossaa xillo oosuwaa erissiyaakko, nuuni woiganee? Nu bolli hanqquwaa ehiya Xoossai mooranchchee? Taani asi giyoogaadan gais. 6Hegee mulekka hanoppo. Aissi giikko, hegaadan gidikko, Xoossai ha sa7aa bolli waati pirddanee? 7SHin ta wordduwan Xoossaa tumatettai a bonchchuwau doorikko, yaatin, hanno gakkanaassi aissi ta bolli nagaranchchadan pirddii? 8Yaatin nuuni, “Lo77oi yaanaadan, ane iitabaa oottoos” aissi gookkonii? Issi issi asai hagaa tana mootiiddi cayidosona; eti Xoossaappe bessiya pirddaa ekkana. 9Hegaa gishshau, nuuni woiganee? Nuuni Aihudati, Aihuda gidenna asaappe gitatiyoonii? Mulekka gidenna; aissi giikko, Aihudatikka Aihuda gidenna asatikka ubbai issippe nagaraappe garssan de7iyoogaa taani kase intteyyo yootaas. 10Xoossaa maxaafai hagaadan yaagees; “Xillo asi issoinne baawa. 11Akeekiya asikka baawa; woikko Xoossaa koyiyaabikka baawa. 12Asai ubbai Xoossaappe wora simmiis; ubbaikka muleera go77ennaagaa gidiis. Lo77iyaabaa oottiya ooninne baawa; harai atto issoinne baawa. 13Eta doonai dooyettida duufo mala. Bantta inxxarssan worddotidosona. Eta doonaappe asa woriya shooshshaa yiishshaa mala haasayai kiyees. 14Eta doonan hanttaara qanggettai kumiis. 15Eti suutta gussanau daro eesotoosona. 16Bashshainne qohoi eti biidosan awaaninne xayenna. 17Eti sarotettaa ogiyaakka erokkona. 18Qassi Xoossaassi yayyiyoobi eta qofan baawa” yaagees. 19Asa ubbaa haasayaa diggana malanne kumetta sa7aa Xoossaa pirddaappe garssau aattana mala, higgiyaa giddon odettida ubbabai higgiyaappe garssan de7iya asau haasayiyoogaa nuuni eroos. 20Xoossaa sinttan ooninne higgee azaziyoobaa oottiyoogan xillenna; higgee issi asi nagara oottidoogaa eranaadan oottees. 21SHin Xoossai asa xillissiyo ogee higgee bainnan ha77i qoncciis; higgeenne hananabaa yootiyaageeti he xillotettaabaa markkattidosona. 22Xoossai asaa Yesuus Kiristtoosa ammaniyoogan xillissees; Xoossai hegaa a ammaniya ubbau oottees; ai shaahotettinne baawa. 23Aissi giikko, asai ubbai nagaraa oottiis; ashshiya Xoossaappe haakkidosona. 24SHin eti Xoossai immiyo a aaro kehatettan, banttana woziya Kiristtoos Yesuusa baggaara coo xillidosona. 25Yesuusa suuttan asai a ammanidi, ba nagaraa maarotettaa demmanau, Xoossai a immiis; Xoossai hegaa ba xillotettaa bessanau oottiis; i beni wodiyan asaa nagaraa danddayidi, karidi aggiigiis; shin 26ha wodiyan ba xillotettaa bessanau asaa nagaraa aggenna; Xoossai hegaa oottiyoogan i ba huuphen xillo gidiyaagaanne Yesuusa ammaniya ubbaa xillissiyoogaa bessees. 27Yaatin, nuuni aibau ceeqettanee? Aibikka baawa. Ai gaasotaanee? Nuuni higgiyau azazettiyoogaanee? Akkai; ammanuwaa higgiyaanappe attin. 28Aissi giikko, asi ammanuwan xillanaappe attin, higgee azaziyoogaa oottiyoogaana gidenna yaagidi qoppoos. 29Woikko Xoossai Aihudatu xalaalau Xoossee? Aihuda gidenna asau Xoossaa gidennee? Tuma, Aihuda gidennaageetuyyookka i qassi Xoossaa. 30Issi Xoossaa xalaalai de7ees; Aihudata eta ammanuwan i xillissana; qassi Aihuda gidennaageetakka eta ammanuwan xillissana. 31Yaatin, nuuni higgiyaa ammanuwan gaxi sugiyoo? Gidenna; higgiyaa minttoosippe attin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\