Roome 4

1Yaatin, nuuni nuuyyo ashuwan zare gidiya Abrahaami ai demmiis gaanee? 2Aissi giikko, Abrahaami oosuwan xillidabaa gidiyaakko, ayyo ceeqettiyoobi de7ees; shin Xoossaa sinttan ceeqettana danddayenna. 3Aissi giikko, Xoossaa maxaafai woigii? “Abrahaami Xoossaa ammaniis; Xoossai hegaa ayyo xillotettan qoodiis” yaagees. 4Oottiya urai ekkiyo miishshaa bau bessin ekkeesippe attin, au imodan qoodettenna. 5SHin ooso oottennan, nagaranchchaa xillissiya Xoossaa ammaniya uraa, Xoossai a ammanuwan a xillissees. 6Hegaadankka, ai oosoinne bainnan, Xoossai xillodan qoodido asa ufaissiyaabaa Daawiti haasayido wode giidoogee hagaa. 7“Xoossai eta mooruwaa atto giidoogeetinne eta nagaraa kammidoogeeti anjjettidaageeta. 8Godai a nagaraa qoodenna asi anjjettidaagaa” yaagees. 9Yaatin, ha Daawiti haasayido anjjoi qaxxarettida asaa xalaalaasseeyye? Woikko qassi qaxxarettibeenna asatussaaree? Aissi giikko nuuni, “Xoossaa maxaafai, 'Abrahaami Xoossaa ammaniis; Xoossai hegaa ayyo xillotettan qoodiis' yaagees” goos. 10Yaatin, hagee aude hanidee? Abrahaami qaxxarettidaashiineeyye? Woi qaxxarettennan de7ishiinee? Qaxxarettennan de7ishiinappe attin, qaxxarettiina gidenna. 11Guyyeppe i qaxxarettiis; Xoossai a ammanuwaa gishshau, i qaxxarettanaappe kase a xillo oottidi qoodidoogaa erissanau, a qaxxarai malaata gidiis. Hegeekka qassi qaxxarettennan Xoossaa ammaniya ubbata Xoossai xillo oottidi qoodanaadan, etau Abrahaami aawaa gidanaassa. 12I qaxxarettidaageetuyyookka aawaa; gidikkokka, eti qaxxarettido gishshassa gidenna; shin nu aawaa Abrahaami qaxxarettanaappe kase ammaniyo ammanuwaa malaa kaalliyaageetuyyookka aawaa. 13Abrahaamayyoonne a zaretuyyo Xoossai, “Ha sa7aa taani intteyyo immana” yaagidoogee, Abrahaami Xoossaa ammanidi xillido gishshassappe attin, higgiyau i azazettido gishshassa gidenna. 14Aissi giikko, higgiyau azazettiyaageeti Xoossai immana giidoogaa laattiyaageeta gidikko, asa ammanoi allaalle kessennabaa gidiis; Xoossai giidoogeekka hada gidiis; 15higgee Xoossaa boshaa ehees; shin higgee bainnasan higgiyaa menttiyoobi baawa. 16Hegaa gishshau, higgiyaa naagiyaageetu xalaalau gidennan, qassi Abrahaami ammanidoogaadan, ammaniya Abrahaama zaretu ubbau Xoossai immana giidoogee, woitodan tumattanaagee ammanuwaana. Abrahaami nuuyyo ubbaayyo aawaa. Xoossaa maxaafai, “Taani nena daro kawotettatuyyo aawa oottaas” giyoogaadan, haiqqidaageetuyyo de7uwaa immiya, ba azazuwan bainnabaa de7iyaabaadan oottidi xeesiya, i ammanido Xoossaa sinttan Abrahaami nuuyyo ubbau aawa. 18Xoossaa maxaafai Abrahaama, “Ne zerettai hagaa keena gidana” yaagidoogaadan, hagaa keena gidana giidi, ufaissan naaganau danddayenna wode, Abrahaami ammanidinne sinttappe demmana giidi, ufaissan naagidi, daro zaretuyyo aawa gidiis. 19He wode, Abrahaami yelettoosappe xeetu laitta kumana haniyo cima; shin ba daafurida asatettaanne Saara na7a yelanau danddayennaagaa qoppido wode, i ba ammanuwan daafuribeenna. 20Xoossaa i bonchchiiddi, au immana giida Xoossai qassi polanau danddayiyoogaa loittidi erees; eridi ba ammanuwan minnidoogaappe attin, ammanennan ixxidi, Xoossai immana giidoogaa siribeenna. 22Hegaa gishshau, Xoossai qassi a ammanuwaa xillotettan qoodiis. 23“Ayyo xillotettan qoodiis” giya qaalai a xalaalau xaafettibeenna. 24He qaalai nu Godaa Yesuusa haiquwaappe denttida Xoossaa ammaniya nuuyyookka xillotettan qoodettana mala xaafettiis. 25Xoossai a nu nagaraa gishshau, haiquwau aattidi immin, i nuna xillissanau haiquwaappe denddiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\