Roome 5

1Hegaa gishshau, nuuni ammanuwan xillidoogan, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara nuuyyo Xoossaara sarotettai de7ees; 2qassi i nuna ha77i nuuni de7iyo Xoossaa aaro kehatettaa giddo ammanuwan ehiis; yaatin, nuuni Xoossaa bonchchuwaa shaakkanau nuuyyo de7iya ufaissan ceeqettoos. 3Hegaa xalaala gidenna; nuuni nu waayiyankka ufaittoos; aissi giikko, waayee danddayaa ehiyoogaa, qassi danddayai paaciyaa, paacee qassi demmanau ufaissan naagi uttidoogaa ehiyoogaa nuuni eroos. 5Xoossai nuuyyo immido Geeshsha Ayyaanaa baggaara ba siiquwaa nu wozanan gussido gishshau, he nuuni demmanau ufaissan naagi uttidoogee nuna yeellayenna. 6Aissi giikko, nuuni biron wolqqi bainnaageeta gididi de7ishin, Xoossai doorido wodee gakkin, Kiristtoosi nagaranchchatu gishshau haiqqiis. 7Xillo uraa gishshau, issi urai haiqqanaagee daro metobaa; shin keha asa gishshau haiqqanau, “Eeno” giya uri ooni erii beettennan aggenna. 8SHin nuuni biron nagaranchcha gididi de7ishin, Kiristtoosi nu gishshau haiqqiis; hegee Xoossai nuna ai keenaa siiqiyaakkonne a siiquwaa erissees. 9Simmi nuuni ha77i a suuttan xillidabaa gidikko, a baggaara Xoossaa hanqquwaappe attana. 10Aissi giikko, nuuni Xoossaara kase morkke; shin a Na7aa haiquwan aara sigettida. Hegaappe aattidi, ha77i nuuni Xoossaara sigettiichchidoogaappe guyyiyan, i paxa gidiyo gishshau nuna ashshana. 11SHin hegaa xalaala gidenna; ha77i nuna Xoossaara sigettida nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara nuna Xoossaabai ufaissees. 12Hegaa gishshau, nagarai ha sa7aa issi asa baggaara geliis; he nagarai banaara haiquwaa ehiis; hegaa gaasuwan, asai ubbai nagara oottido gishshau, haiqoi asa zare ubbaa gakkiis. 13Higgee imettanaappe kase, ha sa7an nagarai de7ees; shin higgee bainna wode nagari qoodettenna. 14SHin Addaame wodiyaappe, Muuse wodiyaa gakkanaassi, haiqoi asa ubbaa haariis; harai atto Addaamee Xoossaa higgiyau azazettennan ixxidoogaadan, nagara oottibeennaageetakka haiqoi haariis. Aissi giikko, Addaamee yaanaagau leemiso. 15SHin Xoossaa imoi Addaame nagaraa keena gidenna gishshau, eti issi mala gidokkona; issi bitaniyaa nagaraa gishshau, daro asai haiqqidoogee tuma; shin Xoossaa aaro kehatettainne a imoi issi asa aaro kehatettaa baggaara, Yesuus Kiristtoosa aaro kehatettaa baggaara daro asau dariis. 16Xoossaa imoi nagaraa oottida bitaniyaa baggaara yiidaagaa mala gidenna; aissi giikko, Addaamee issi nagaraa oottidoogaappe guyyiyan, Xoossai a mooranchchadan pirddiis; shin asai daro nagaraa oottidoogaappe guyyiyan Xoossai, “Intte mooribeekketa” giidi, ba aaro kehatettaa eta bessees. 17Aissi giikko, issi bitaniyaa nagaraa gaasuwan, a nagaraa baggaara, haiqoi kawotidoogee tuma; shin issi urai, Yesuus Kiristtoosi oottidobai ai keena daro; Xoossaa daro aaro kehatettaanne xillotettaa imuwaa ekkiya ubbai Kiristtoosa baggaara xoonidi de7ana. 18Simmi issi urai nagara oottido gaasuwan asa ubbaa bolli mooranchchadan pirddai yiidoogaadan, hegaadan issi urai xillobaa oottido gaasuwan, Xoossai asa ubbaa, “Mooribeekketa” giidi etau de7uwaa immiis; 19aissi giikko, issi urai azazettennan ixxido gaasuwan, daro asai nagaranchcha gididoogaadan, hegaadankka qassi issoi eeno giidoogan daro asai xillana. 20Mooro oosuwaa darissanau, higgee yiis; shin nagarai darido wode Xoossaa aaro kehatettai keehi dariis; 21nagari haiquwaa wolqqan kawotidoogaadan, hegaadankka qassi Xoossaa aaro kehatettai xillotettaa wolqqan kawotidi, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara, nuna merinaa de7uwau kaalettees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\