Roome 6

1Yaatin, nuuni woiganee? Xoossaa aaro kehatettai daranaadan, nagaran minnidi de7anee? 2Akkai; nuuni nagara ooso baggaara gidikko haiqqiichchida. Yaatin, nuuni hagaappe sinttau waati a giddon de7anee? 3Woikko nuuni ubbati Kiristtoos Yesuusaara issippe gidanau, xammaqettido wode, a haiquwankka aara issippe gidanau xammaqettidoogaa erekketii? 4Hegaa gishshau, Kiristtoosi Aawaa bonchcho wolqqan haiquwaappe denddidoogaadan, hegaadan nuunikka ooratta de7uwaa de7anau, a haiquwaa aara shaakkanau xinqqatiyan aara issippe moogettida. 5Aissi giikko, nuuni i haiqqidoogaadan haiqqidi, aara issuwaa gidikko, hegaadankka, haiquwaappe i denddidoogaadan nuunikka denddidi, aara issuwaa gidana. 6Nuuni hagaappe sinttanau nagarau aille gidenna mala, qassi nu nagaranchcha asatettaa wolqqai xayana mala, nu ceega asatettai Kiristtoosaara masqqaliyaa bolli misimaariyan xishetti kaqettidoogaa eroos. 7Aissi giikko, issi urai haiqqiyo wode nagaraa wolqqai a haarenna; shin 8nuuni Kiristtoosaara haiqqidabaa gidikko, aara qassi de7anaagaa ammanoos. 9Aissi giikko, Kiristtoosi haiquwaappe denddidoogaa, qassi naa77anttuwaa i haiqqennaagaanne haiqoi sinttappe a haarennaagaa nuuni eroos. 10I issitookka haiqqiis; nagarau a bolli wolqqi baawa; shin i ha de7iyo de7uwaa Xoossaayyo de7ees. 11Hegaadan qassi intte nagara oottennaadan, inttena haiqqidabaadan qoppite; shin Godaa Kiristtoos Yesuusa baggaara Xoossau intte paxa de7iyaabaadan, inttena qoppite. 12Hegaa gishshau, intte intte asatettaa amuwau azazettana mala, nagarai haiqqiya intte asatettaa haaroppo. 13Qassi intte asatettaappe issisaanne mooro ooso oottanau nagarau immoppite; shin haiquwaappe denddida asaadan inttena Xoossau immite; qassi intte kumetta asatettaakka xillo ooso oottanau Xoossau immite; 14aissi giikko, nagarai inttena haaranau bessenna; intte Xoossaa aaro kehatettaappe garssaara de7eetappe attin, higgiyaappe garssan de7ekketa. 15Yaatin, waananee? Xoossaa aaro kehatettaappe garssaara de7iyoogaappe attin, higgiyaappe garssaara deenna gishshau, nagara oottanee? Akkai; 16intte inttena issi urau azazettanau, ailledan oottidi immiyo wode, he inttena azaziyaagau ailleta gidiyoogaa ereeta; woikko intte intteyyo haiquwaa ehiya nagarau haaretteeta; woikko intte inttena xillo oottiya azazuwau haaretteeta. 17SHin Xoossau galatai gido; aissi giikko, nagarau kase intte aille; shin guyyeppe intte ekkido timirttiyaa giddon de7iya tumatettau intte kumetta wozanaappe azazettideta. 18Intte nagaraa ailletettaappe kiyidi, xillotettau aille gidideta. 19Intte mereta daafuranchcha gidiyo gishshau, taani ooyyookka geliya haasayaa haasayais; intte kase intte kumetta asatettaa moorobaa oottanau, tunatettaunne moorobau aille oottidi immideta; ha77i hegaadankka intte kumetta asatettaa geeshshabaa oottanau, xillotettau aille oottidi immite. 20Intte nagarau ailletidi de7iyo wode, xillotettai intteyyo goda gidenna. 21Inttena ha77i yeellayiya yohota he wode oottidoogaappe ai go77aa demmidetii? Aissi giikko, he yohotu wurssettai haiqo. 22SHin nagaraa ailletettaappe intte kiyidi, Xoossau haarettideta; qassi intte oottiyo ubbaban inttena muleera au aattidi immideta. Hegee intteyyo wore; hegaa wurssettai merinaa de7uwaa. 23Aissi giikko, nagarai qanxxiyo miishshai haiquwaa. SHin Xoossai nu Godaa Kiristtoos Yesuusa baggaara immiyo imoi merinaa de7uwaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\