Roome 7

1Ta ishatoo, intte ubbai higgiyaa eriyo gishshau, taani giyoogaa loittidi ereeta; higgee issi asi de7ido wode ubban a haarees. 2Aissi giikko, azina gelida maccaasiyaa i azinai paxa de7ido keenan, higgiyan aara qashetta uttaasu; shin i azinai haiqqikko, aara maacettido higgee o haarenna. 3Hegaa gishshau, a ba azinai paxa de7ishin, hara attumaagaa gelikko, asai o, “SHaaramuxa” gaana. SHin i azinai haiqqikko, higgee o haarenna; a hara azina gelikkonne o ooninne, “SHaaramuxa” geenna. 4Ta ishatoo, hegaadan intte qassi Kiristtoosa asatettaappe issi bagga gidiyo gishshau, higgiyaa qoppiyaabaa gidikko, intte haiqqideta. Qassi nuuni Xoossaa go77iya ooso oottana mala, intte Xoossai haiquwaappe denttido Kiristtoosabaa. 5Aissi giikko, nuuni nu asatettai koyidoogaadan de7iyo wode, higgee nuuni nagaraa oottanaadan, nuna denttettees; nu asatettaa giddon iita amoi de7iyo gishshau, nuuni haiquwau aife aifida. 6SHin ha77i nuuni nuna qachchidaagau haiqqido gishshau, Xoossai nuna higgiyaa qashuwaappe birshshiis. Hegaa gishshau, nuuni Geeshsha Ayyaanai giigissido ooratta ogiyan Xoossau azazettanaagaappe attin, xaafettida higgee nuussi giigissido ceega ogiyan azazettokko. 7Yaatin, nuuni woiganee? Higgee ba huuphen nagaree? Mulekka gidenna; shin higgee nagari aibakko tana erissiis. Aissi giikko, taani higgee, “Asabaa amottoppa” geennaakko, asabaa amottiyoogee aibakko erikke. 8SHin nagari taani ubbabaa amottana mala, azazuwaa baggaara tanan ogiyaa demmiis; aissi giikko, higgee bainnaakko, nagarau wolqqi baawa. 9Kase higgee bainna wode taani paxa; shin azazoi yiido wode nagarai paxin, 10taani qassi haiqqaas; tana paxa wottanau Xoossai qoppido azazoi, tau haiquwaa ehiis. 11Aissi giikko, nagarai azazuwaa baggaara tana cimmiyo ogiyaa demmidi, he azazuwan tana woriis. 12Hegaa gishshau, higgee geeshsha; azazoikka geeshsha, xillonne lo77o. 13Yaatin, lo77obai tau haiqo ehiidee? Mulekka gidenna; shin tau hegaa nagarai ehiis; asai nagari aibakko shaakkidi erana mala, nagarai lo77oban go7ettidi, tau haiqo ehiis. Qassi azazoi, “Ooninne nagara oottanau bessenna” yaagiyo gishshau, nagarai kaseegaappe aadhdhi iitiis. 14Nuuni higgee Xoossaabaa gidiyoogaa eroos; shin taani tana nagarau baizzida haiqqiya asa; 15taani oottiyoobaa akeekikke; aissi giikko, taani ixxiyoobaa oottaisippe attin, taani oottanau dosiyoobaa oottikke. 16Taani ixxiyoogaa oottiyaabaa gidikko, higgee lo77o gidiyoogaa markkattais. 17Hegaa gidikko, he yohuwaa tanan de7iya nagarai oottiyoogaappe attin, ha77i taani oottikke. 18Tanan, hegeenne ta asatettan lo77obai de7ennaagaa taani erais; aissi giikko, lo77obaa oottiyo amoi tanan de7ikkokka, taani he lo77obaa oottanau danddayikke. 19Taani ixxiyo iitabaa oottaisippe attin, taani dosiyo lo77obaa oottikke. 20SHin taani ixxiyoogaa oottiyaabaa gidikko, hegaa tanan de7iya nagarai oottiyoogaappe attin, ha77i hegaa oottiyaagee tana gidikke. 21Simmi taani lo77obaa oottanau dosishin, iitabaa oottiyoogee tau higge gidiyoogaa demmaas. 22Aissi giikko, taani ta wozana giddon Xoossaa higgiyan ufaittais; 23shin ta bollaa giddon de7iya ta wozanaa qofaa higgiyaara warettiya dumma higgiyaa be7ais. He higgee ta bollaa giddon de7iya nagaraa ootissiya higgiyan tana qashissees. 24Taani aiba ufaissi bainna asee! Tana haiquwau efiya ha asatettaappe ashshanai oonee? 25Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara Xoossau galatai gido. Simmi taani ta wozanaa qofan Xoossaa higgiyau haarettais. SHin ta asatettan tana nagaraa ootissiya higgiyau haarettais.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\