Roome 8

1Hegaa gishshau, Kiristtoos Yesuusaara de7iyaageetu bolli pirddi ha77i baawa; 2aissi giikko, Kiristtoos Yesuusa baggaara nuuyyo de7uwaa ehiya Geeshsha Ayyaanaa higgee tana nagaraa higgiyaa ailletettaappenne haiquwaa higgiyaa ailletettaappe kessiis. 3Asaa asatettai daafuranchcha gidiyo gishshau, higgee oottanau danddayibeennaagaa Xoossai oottiis; nagaranchchatu asatettaa mala asatettaara de7iya ba Na7aa, asai oottido nagaraayyo yarshsho gidanau Xoossai kiittidi, asaa asatettaa giddon de7iya nagaraa pirddiis. 4Geeshsha Ayyaanai koyiyoogaadan de7iyaageetuppe attin, nu asatettai koyiyoogaadan de7ennaageetu bolli, nu bolli, higgiyaa xillo azazoi polettana mala, Xoossai hagaa oottiis. 5Bantta asatettai koyiyoogaadan de7iyaageeti bantta asatettaabaa qoppoosona; shin Geeshsha Ayyaanai koyiyoogaadan de7iyaageeti Geeshsha Ayyaanaabaa qoppoosona. 6Asatettaabaa qoppiyoogee haiquwaa ehees; shin Geeshsha Ayyaanaabaa qoppiyoogee de7uwaanne sarotettaa ehees. 7Asatettaabaa qoppiyoogee Xoossau ixo; aissi giikko, asatettai Xoossaa higgiyau azazettenna; qassi azazettanaukka au danddayettenna. 8Bantta asatettau azazettiyaageeti Xoossaa ufaissanau danddayokkona. 9SHin Xoossaa Ayyaanai inttenan de7ikko, Geeshsha Ayyaanai giyoogaadan de7eetappe attin, intte asatettai koyiyoogaadan de7ekketa. SHin ooninne Kiristtoosa Ayyaanai bainnaagaa gidikko, he urai Kiristtoosabaa gidenna. 10SHin Kiristtoosi inttenan de7ikko, intte asatettai nagaraa gaasuwan haiqqidaagaa; shin intte ayyaanai xillotettaa gaasuwan inttenan paxa de7ees. 11SHin Yesuusa haiquwaappe denttida Xoossaa Ayyaanai intte giddon de7ikko, haiquwaappe Kiristtoosa denttida Xoossai qassi inttenan de7iya ba Geeshsha Ayyaanan, haiqqiya intte asatettaukka de7uwaa immana. 12Simmi ta ishatoo, nuuni acuwaara de7oos; nu asatettai koyiyoogaadan de7anau nuuyyo bessenna. 13Aissi giikko, intte intte asatettai giyoogaadan de7ikko, intte haiqqana; shin intte intte nagara oosuwaa Geeshsha Ayyaanan worikko, paxa de7ana. 14Xoossaa Ayyaanai kaalettiyo ubbati Xoossaa naata. 15Aissi giikko, nuuni nu qaalaa xoqqu oottidi, “Abbaa! Ta Aawau” yaagidi xeesiyo, nuna Xoossaa naata kessiya Geeshsha Ayyaanaa Xoossaappe ekkidoogaappe attin, naa77anttuwaa yayyanau aille kessiya ayyaanaa ekkibookko. 16Xoossaa Ayyaanai ba huuphen nu ayyaanaara gididi, nuuni Xoossaa naata gidiyoogaa markkattees. 17Nuuni a naata gidikko, i ba asau minjjido anjjuwaa laattana; qassi nuuni Xoossai Kiristtoosau minjjidoogaakka aara laattana; nuuni Kiristtoosa waayiyaa aara shaakkikko, a bonchchuwaakka aara shaakkana. 18Aissi giikko, nuuni ha77i waayettiyo waayiyaa nuuyyo sinttappe qonccana bonchchuwaara giigissanau, mulekka danddayettenna gaada taani qoppais. 19Xoossai medhdhido mereta ubbai Xoossaa naati qonccanaagaa daro laamoti uttiis. 20Aissi giikko, mereta ubbai go77i bainnabaa gidanaadan, Xoossai a bolli pirddiis; sinttappe demmana giidi ufaissan naagi uttidoogan haarissida Xoossai koyido gishshau hanidoogaappe attin, mereta ubbai ba huuphen koyidoogaana gidenna. 21Mereta ubbai ba huuphen bashshaa ailletettaappe issi gallassi kiyana; qassi he meretati Xoossaa naati ailletettaappe kiyido bonchcho kessaa shaakkana. 22Aissi giikko, mereta ubbai issippe hanno gakkanaassi, maccaasa leessoi oiqqin ooliyoogaadan, sahuwan ooliyoogaa nuuni eroos. 23Qassi hegaa xalaala gidenna; nuuni, Geeshsha Ayyaanaa Xoossaa baira imodan oottidi ekkidaageeti, nu huuphen qassi Xoossai nuna ba naata oottanaadaaninne nu kumetta asatettaa wozanaadan naagiiddi, nu giddon ooloos. 24Aissi giikko, nuuni Xoossai immana giidoogan attida. SHin nuuni Xoossai immana giidoogaa be7ikko, yaatin, hegee ufaissan naagiyoobaa gidenna; aissi giikko, ba be7iyoobaa demmana giiddi, ufaissan naagiyai oonee? 25SHin nuuni be7ennaagaa demmana giidi, ufaissan naagikko, hegaa danddayidi naagoos. 26Hegaadan qassi Geeshsha Ayyaanai nu daafuraa maaddanau yees; aissi giikko, nuuni Xoossaa waati woossanau bessiyaakko erokko; shin Geeshsha Ayyaanai ba huuphen asau haasayanau danddayettenna ooliyan nuuyyo gaannatees. 27Qassi asa wozanaa qoriya Xoossai, Geeshsha Ayyaanai i koyiyoogaadan, geeshshatuyyo gaannatiyo gishshau, Geeshsha Ayyaanaa qofai aibakko erees. 28Xoossai bana siiqiyaageetuyyo, ba qoppidoogaa oottanau xeesidoogeetuyyo, yoho ubbaa lo77obau oottiyoogaa nuuni eroos. 29Xoossai ba Na7ai daro ishanttu giddon baira gidanaadan, i kase dooridoogeeta qassi ba Na7aa milatanaadan, kasetidi shaakki wottiis. 30Xoossai kasetidi shaakki wottidoogeeta, eta qassi xeesiis; he xeesidoogeeta qassi xillissiis; he xillissidoogeeta qassi bonchchiis. 31Yaatin, nuuni hagaa ubbaa woiganee? Xoossai nu bagga gidikko, nuna oonee qohanai? 32I harai atto ba Na7aakka waayiyaappe guyye ashshibeenna; shin a nuuyyo ubbaayyo aattidi immi aggiis. I ba Na7aa immidaagee qassi nuuyyo ubbabaa coo immennee? 33Xoossai dooridoogeeta oonee mootanai? Xoossai ba huuphen eta xillissiis. 34Yaatin, eta bolli pirddanau danddayiyai oonee? Oonee giikko, haiquwaappe denddidi, Xoossaappe ushachcha baggaara uttida, Kiristtoos Yesuusa; i qassi nuuyyo gaannatees. 35Simmi nuna Kiristtoosa siiquwaappe shaakkanai oonee? Waayee woi tuggai woi yedetai woi koshai woi kalloi woi yashshai woi olai nuna shaakkanee? 36Xoossaa maxaafai, “Nuuni ne gishshau, gallassaa muumiyaa olettida; goora7anau efiyo dorssadan qoodettida” yaagees. 37SHin nuuni nuna siiqida aani ha yoho ubban poli xoonida. 38Aissi giikko, haiqo gidin, de7o gidin, kiitanchchata gidin, haariyaageeta gidin, ha77i de7iyaagaa gidin, sinttappe yaanaagaa gidin, wolqqaamata gidin, bolla saluwaa gidin, garssa sa7aa gidin, ai mereta gidinkka, Kiristtoos Yesuusan de7iya Xoossaa siiquwaappe nuna shaakkanau danddayennaagaa taani eraas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\