Roome 9

1Taani tumaa haasayais; taani Kiristtoosabaa; qassi worddotikke. Geeshsha Ayyaanai haariyo tana zoriya wozanai taani worddotennaagaa taayyo markkattees. 2Taayyo ashuwan zare gidiya ta ishanttuyyo, ta wozanan daro qaretainne aggenna qofai de7ees. 3Aissi giikko, taani ta huuphen eta gishshau, Xoossaa qanggettaappe garssan de7arkkinaashsha! Qassi Kiristtoosappekka shaahettarkkinaashsha! 4Eti Israa7eela asata; Xoossai eta ba naata oottidi, ba bonchchuwaa etaara shaakkiis. Etaara maacettidi, higgiyaa etau immiis. Eti Xoossau bessiya ogiyan goinnoosona; qassi Xoossai immana giidoogaakka ekkidosona. 5Eti aawatu zare; qassi Kiristtoosikka ashuwan eta zare. Xoossai, ubbaappe bolla gididi haariyaagee, merinau galatetto. Amin77i. 6SHin taani, “Xoossai immana giidoogee attana” yaagikke. Aissi giikko, Israa7eela asa ubbati Xoossai dooridoogeeta gidokkona. 7Qassi Abrahaama zare ubbati Xoossaa naata gidokkona. Xoossai Abrahaamayyo, “Ne zaree Yisaaqa baggaara xeesettana” yaagiis; 8hegaa giyoogee eti Xoossai immana giido ogiyan yelettida naatu zaredan qoodettana; shin asa qofaadan yelettidaageeti Xoossaa naata gidokkona yaagiyoogaa. 9Aissi giikko, Xoossai immana giidi haasayidoogee hagaa; “Taani laitti hannoode yaana; attuma na7a Saara yelana” yaagiis. 10Hegaa xalaalakka gidenna; Irbbiqa yelido mentte naatu aawai issuwaa; i nu aawaa Yisaaqa. 11SHin issi na7aa dooroi Xoossai ba huuphen qoppidoogaa gidanaadan, Xoossai Irbbiqiyyo, “Bairai kaaluwau azazettana” yaagiis; i hegaa eti yelettanaappenne iitabaa woi lo77obaa ainne oottanaappe kase giis. Hegaa gishshau, Xoossaa dooroi a xeesidoogaadaanippe attin, eti oottidoogaana gidenna. 13Xoossaa maxaafai, “Yaaqooba siiqaas; shin Eesawa ixxaas” yaagees. 14Yaatin, nuuni woiganee? Xoossai moori pirddii? Mulekka gidenna. 15Aissi giikko, Muuseyyo i, “Taani maaranau koyiyoogeeta maarana; qassi qarettanau koyiyoogeetuyyookka qarettana” yaagiis. 16Simmi Xoossai asa maariyoogee i maaranau koyiyo gishshassappe attin, asi koyiyo woi oottiyo gishshassa gidenna. 17Aissi giikko, Xoossaa maxaafai Gibxxe kawuwaayyo, “Taani ta wolqqaa nenan bessanaunne ta sunttai sa7an ubban odettanau, hegau taani nena kawoyaas” yaagees. 18Simmi Xoossai maarana koyiyoogaa maarees; qassi wozanaa gorddana koyiyoogaa wozanaa gorddees. 19Simmi intte tana, “Hegee tuma gidikko, Xoossai asaa mooruwaassi aibissi walassii? Xoossai giidoogaa ixxaas gaanai oonee?” yaaganau danddayeeta. 20SHin ta laggiyau, Xoossaa bolli zaaranau neeni oonee? Urqqaappe merettida miishshai guyye zaaridi bana medhdhidaagaa, “Tana hagaadan aissi medhdhadii?” giidi oichchanau danddayii? 21Woikko urqqaa medhdhiyaagee ba medhdhiyo urqqaa ba koyiyoogaadan oottanaunne issi mala urqqaappe issuwaa bonchcho miishsha oottidi, qassi issuwaa tooshe ooso oottiyo miishsha oottidi medhdhanau au maati baawee? 22Xoossai oottidoogee hagaara issuwaa. I ba hanqquwaa bessanaunne ba wolqqaa erissanau koyiis; i ba hanqquwan pirddanaageeta, bashshanau giigi uttidoogeeta, daro genccan danddayiis. 23Qassi i maaridoogeetuyyo, ba bonchchuwaa ekkanau giigissi wottidoogeetuyyo i ai keenaa bonchchettiyaakkonne bessanau koyiis. 24Nuuni i xeesidoogeeta; shin Aihuda asaa giddo xalaalaappe gidennan, Aihuda gidenna asaa giddoppekka xeesiis. 25Hoose7a maxaafan i giyoogee hagaa; “Ta asaa gidennaageeta, 'Ta asa' gaada xeesana. Taani siiqabeenna zariyaakka, 'Ta siiqiyoogeetoo' gaada xeesana. 26'Intte ta asa gidekketa' giyoogaa eti siyido he sohuwan, eti, 'De7o Xoossaa naata' geetettidi xeesettana” yaagees. 27Isiyaasi Israa7eela asaabaa yaagidi haasayiis; “Israa7eela asai abbaa matan de7iya shafiyaa keena gidiyaakkokka, etappe amaridaageetu xalaalai attana. 28Aissi giikko, Godai sa7aa bollan de7iya asa ubbaa bolli eesuwan pirddana” yaagiis. 29Isiyaasi kasetidi, “Ubbaappe Wolqqaama Godai nuuyyo amarida zareta ashshennaakko, nuuni Sadooma katamaadaaninne Gamoora katamaadan hanidashin” yaagidi haasayiis. 30Yaatin, nuuni woiganee? Xillotettaa koyibeenna Aihuda gidenna asai ammanuwan xilliis; 31shin Israa7eela asai banttana xillissiya higgiyaa koyidaageeti he higgiyaa demmibookkona. 32Aissi demmibookkonaa? Eti oosuwaanappe attin, ammanuwan xillotettaa koyibeenna gishshassa. Eti Xoossaa maxaafai, “Akeekite; taani Xiyoonen asaa xubbiya shuchchaa, eta ooggiya zaallaa wottana. SHin aani ammaniya ooninne yeellatenna” yaagidi haasayiyo xubbiya shuchchan xubettidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\