Roome 9:11

11SHin issi na7aa dooroi Xoossai ba huuphen qoppidoogaa gidanaadan, Xoossai Irbbiqiyyo, “Bairai kaaluwau azazettana” yaagiis; i hegaa eti yelettanaappenne iitabaa woi lo77obaa ainne oottanaappe kase giis. Hegaa gishshau, Xoossaa dooroi a xeesidoogaadaanippe attin, eti oottidoogaana gidenna.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More