Roome 9:32

32Aissi demmibookkonaa? Eti oosuwaanappe attin, ammanuwan xillotettaa koyibeenna gishshassa. Eti Xoossaa maxaafai, “Akeekite; taani Xiyoonen asaa xubbiya shuchchaa, eta ooggiya zaallaa wottana. SHin aani ammaniya ooninne yeellatenna” yaagidi haasayiyo xubbiya shuchchan xubettidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More