Ruth 1

1Israa7eela biittaa daannati haariyo wode, he biittan koshai denddiis. Denddin issi bitanee ba machcheeranne ba naa77u naatuuranne Yihudaa biittan Beetaliheeme katamaappe denddidi, Moo7aaba biitti betiis. 2He bitaniyaa sunttai Elimeleeka; a maccaasee sunttai Naa7oomo; a naa77u naatu sunttai Mahiloonanne Keliwoonanne. Eti Yihudaa Beetaliheemen de7iya Efiraata yara. Hegeeti Moo7aaba biidi yan de7idosona. 3De7ishin Naa7oomi azinai Elimeleeki haiqqiis. Haiqqin a ba naa77u naatuura attaasu. 4He naati Moo7aaba biittaa macca naatuppe Orpponne Urutonne geetettiyaageeta machcho ekkidosona. Ekkidi hegan tammu laitta gidiyaagaa uttidi, 5Mahilooninne Keliwooninne naa77aikka haiqqidosona. Naa7ooma ba keettaawaikka ba naa77u naatikka haiqqiichchin barkka attaasu. 6A Moo7aaban de7aidda, GODAI ba asaa Israa7eela maaridi, kattaa etayyo gattidoogaa siyaasu. Siyada Moo7aaba biittaappe simmanau ba naatu maccaasatu naa77aara denddaasu; 7ba naatu maccaasatu naa77aara issippe ba de7iyoosaappe kiyaasu. Kiyin eti guyye Yihudaa biitti efiya ogiyan gelidosona. 8Gelin Naa7ooma ba naatu maccaasata, "Simmite; intte ubbaikka intte aayee soo aayee soo biite. Intte haiqqidaageetussinne taassinne kehidoogaadan, GODAI intteyyo keho. 9Intte huuphiyan huuphiyan geliyo hara azinatu son GODAI woppaa immo" yaagaasu; yaagada eta yeraasu. SHin eti bantta qaalaa xoqqu oottidi yeekkiiddi, 10"Nuuni nenaara ne asaakko baana" yaagidosona. 11SHin Naa7ooma eta, "Hai ta naatoo, simmite. Intte tanaara aissi beetii? Intteyyo azina gidanau attuma naata taani hagaappe guyyiyan yelaneeyye? 12Ta naatoo, simmite; taani hara azina gelennaadan ceeggaichchaas. Woni taani yelana giyaakkonne, hachchi qammi ubba azina gelada, attuma naata yeliyaakkonne, 13hegeeti dicci gakkanaashin naaguuteetii? Eta gishshau giiddi, azina gelennan atti agguuteetiiyye? Ta naatoo, hegee hanennabaa gidiyoogaa intte ereeta. GODAI tana tuggayido gishshau, inttena gakkidabai tana keehi michchees" yaagaasu. 14Hegan eti bantta qaalaa xoqqu oottidi, haranttuwaakka yeekkidosona. Yaanin Orppa ba bollotiyo yera ekkada, simma aggaasu. SHin Uruta o baqqa oiqqada ixxaasu. 15Naa7ooma o, "Be7a, ne keettaawaa ishaa machchiyaa ba asaakkonne ba xoossatukkonne simmaasu. Neenikka iira simmada ba" yaagaasu. 16Uruta zaarada, "Taani neeppe shaahettanaadan woikko nena aggada guyye simmanaadan tana waayissoppa. Neeni biyoosaa awanne taani baana; neeni de7iyoosan awaaninne taani de7ana. Ne asai ta asaa gidana; ne Xoossai ta Xoossaa gidana. 17Neeni haiqqiyoosan taani haiqqana; hegan moogetta aggana. Haiqoppe attin, harabai tana neeppe shaakkikko, GODAI tana woro" yaagaasu. 18Uruta iira baanau ba qofaa qachchidoogaa Naa7ooma erada, co77u gaada agga bayaasu. 19Hegaa gishshau, naa77u maccaasati Beetaliheeme gakkanaashin biidosona. Biidi eti Beetaliheeme gakkiyo wode, he katamaa asai ubbai etaban garamettiis. Qassi maccaasati, "Hanna Naa7oomii?" yaagidosona. 20A zaarada eta, "Tana, 'Naa7oomo' gooppite; 'Camettidaaree' giite. Aissi giikko, Ubbaa Danddayiya Xoossai ta de7uwaa daro camettiis. 21Taani kumettan kiyada baas; shin GODAI tana mela zaariis. GODAI tana tuggayiis; Ubbaa Danddayiya Xoossai tanan palabaa gattiis. Yaatin, tana aissi Naa7oomee giidi xeeseetii?" yaagaasu. 22Hegaadan hanada, Naa7ooma ba na7aa machchee Moo7aabee Urutiira simmaasu. Eti Beetaliheeme gakkidoi banggaa cahai doomettiyo wodiyaana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\