Ruth 2

1Naa7oomiyyo i azinaa Elimeleeka baggaara dabbotiya, Boo7eeza giyo issi erettida dure bitanee de7ees. 2Issi gallassi Moo7aabiyaa Uruta Naa7oomo, "Taayyo qarettiya asa kaallada poshiluwaa qoranau kattaa cakkiyoosaa booshsha?" yaagaasu. Yaagin a, "Ee ta na7ee, ba" yaagaasu. 3Yaagin Uruta baada, kattaa cakkiya asaa geeduwaappe poshiluwaa doommaasu. Qaadadan a poshiluwaa qoriyo gadee Elimeleeka dabbuwaa Boo7eeza gade. 4He wodenkka Boo7eezi Beetaliheeme katamaappe gakki wodhdhiis; gakkidi kattaa cakkiya asaa, "GODAI intteyyo wolqqaa immo" yaagiis. Etikka zaaridi, "Nenakka GODAI anjjo" yaagidosona. 5Yaanin Boo7eezi kattaa cakkiyaageetu halaqaa, "Hanna yelaga maccaasiyaa oorii?" yaagidi oichchiis. 6Oichchin cakkiyaageetu halaqai zaaridi, "Hanna yelagiyaa Naa7oomiira Moo7aaba biittaappe yiida Moo7aaba maccaasa. 7A tana, 'Kattaa cakkiyaageetu geeduwaa kaallada mirqqetu gidduwaappe poshiluwaa qoroo?' gaada oichchaasu. Yaanidaara maallado yoosappe doommada ha77i gakkanaashin, guuttaanne shemppennan hagan qoraidda gam77aasu" yaagiis. 8Yaagin Boo7eezi Uruto, "Ta na7ee, siya; poshiluwaa qoranau hara gade booppa. Qassi hagaappe awanne qaaxxoppa. Ta macca ashkkaratuura hagan pe7a. 9Asai kattaa cakkiyoosaa xeella xeellada, eta geeduwaa kaallada qora. Attuma ashkkarati nena bochchennaadan taani etayyo odaas. Qassi nena saammiyo wode, attuma ashkkarati tikkidi wottido haattaa otuwaakko baada uya" yaagiis. 10Uruta som77oi sa7aa gakkin hokkada ziggaasu; ziggada, "Taani imatta asa gidikkinaa? Neeni hagaa keenaa taayyo qarettidoogee aibi gishshataassee?" yaagaasu. 11Boo7eezi zaaridi, "Ne keettaawai haiqqoosappe doommin, neeni ne bolloteessi oottido kumettabaa ubbaa taani siyaas. Neeni ne aayyiyo, ne aawaanne ne yelettido biittaa aggada, hagaappe kase ne erenna asaara de7anau yiidoogaa taani geeshshada eraas. 12Neeni hanidoogaa kushiyaa GODAI neeyyo zaaro. Neeni a qefiyaa garssan attanau yiido GODAI, Israa7eela Xoossai neeyyo kumettabaa immo" yaagiis. 13Uruta, "Ta godau, neeni taayyo daro qarettadasa; taani ne ashkkaratuppe issinniyo gakkikke, shin taayyo kehabaa haasayada, tana minttettadasa" yaagaasu. 14Laaxaa miyo wode Boo7eezi o, "Haa shiiqa; oittaa ekkada woiniyaa eessaa caalan tushkka tushkkada ma" yaagiis. Yaagin kattaa cakkiyaageetu matan uttaasu. Uttin iyyo tiyaa xiixxidoogaakka immiis; a maada kallin, qumai palahiis. 15Qassikka poshiluwaa qoranau a denddiyo wode, Boo7eezi ba ashkkarata, "Mirqqiyaa garssappekka a qorikkokka, o yeellayoppite. 16Ubba mirqqiyaappekka shoddidi, iyyo yeggin aggite; yeggin a qoru; o amassaloppite" yaagiis. 17Hegan Uruta omarssa gakkanaashin qoraasu. Ba qora pe7idoogaa a qoxxin, tammu kilo giraame bangga gidiyaagaa kiyiis. 18A he kattaa ba77a ekkada, katamaa simmaasu; ai keena kattaa qoridaakko a ba bollotiyo bessaasu. Qassi ba miishin palahidi attida qumaa ehiidoogaa kessada iyyo immaasu. 19Yaatin, i bollotiyaa o, "Hachchi hagaa auppe qoradii? Awan oottadii? Neeyyo hagaadan kehida bitanee anjjetto" yaagaasu. Yaagin a ba ootta pe7ido gadiyaa godaabaa ba bolloteessi odaasu. Odaidda, "Taani hachchi oottaidda pe7ido gadiyaa godaa sunttai Boo7eeza" yaagaasu. 20Naa7ooma zaarada, "Haiqqidaageetuyyookka paxa de7iyaageetuyyookka ba kehatettaa aggibeenna GODAI anjjo" yaagaasu. Gujjadakka Naa7ooma o, "He bitanee nuussi mata dabbottennee; ubba nubaa wozanau gattiyoogeetuppekka issoi a" yaagaasu. 21Moo7aabiyaa Uruta, "I ubba tana, 'Ta kattai cakettidi wurana gakkanaashin, ta oosanchchatuppe shaahettennan poshiluwaa qora' yaagiis" yaagaasu. 22Naa7ooma ba na7aa maccaasiyo Uruto, "Ta na7ee, tumukka Boo7eeza gadiyan oottiya maccaasatuura biikko, neeyyo lo77o. Aissi giikko, hara asa gade biikko, nena attumaasi bochchana" yaagaasu. 23Hegaa gishshau, Uruta Boo7eeza macca ashkkaratukko shiiqada, banggaanne gisttiyaa cahai wurana gakkanaashin, poshiluwaa qoraidda takkaasu. Qassi ba bolloteera issippe de7aasu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\