Ruth 3

1Issi gallassi Naa7ooma ba na7aa maccaasiyo, "Ta na7ee, neeni giigin de7anau, taani neeyyo aqo koyiyaakko iitanee? 2Neeni etaara takkido macca ashkkarati au kiitettiyo Boo7eezi nuuyyo mata dabbo gidennee? Siya, i hachchi qammi audiyan banggaa suraggana. 3Neeni meecetta; shittuwaa tistta. Yaatada ne lo77o maayuwaa maayada, duge audiyaa ba; shin baada Boo7eezi miidinne uyidi simmana gakkanaashin, a aifiyan beettoppa. 4I zin77iyo wode, awan i zin77iyaakkonne be7ada, i xiskkiyoorin a afalaa qaarada, a tohossan zin77a baya. Neeni hananabaa i neeyyo odana" yaagaasu. 5Yaagin Uruta, "Neeni giidobaa ubbaa ta hanana" yaagaasu. 6Hegaassi Uruta duge audiyaa baada, i bollotiyaa iyyo odidobaa ubbaa hanaasu. 7Boo7eezi miidi uyidi ba bollaa pashkkissidoogaappe guyyiyan, kattaa uliyaa matan aadhdhidi zin77iis. Zin77in Uruta loddaara shiiqada, a tohuwaa qaarada, tohossan zin77a aggaasu. 8Hekka bilahe gidiyo wode, bitaniyaa issibai daganttin beegottidi, aadhdhi wodhdhiiddi, issi maccaasiyaa a tohossan zin77idaaro demmiis. 9"Hannee, neeni oonee?" yaagidi oichchiis. Oichchin a, "Taani ne ashkkariyo Uruto; neeni ta keettaawaassi mata dabbo gidiyo gishshau, tana aissa" yaagaasu. 10Boo7eezi zaaridi, "Ta na7ee, GODAI nena anjjo! Hagee ne oishai neeni kase ne bolloteessi oottido kehatettaappekka aadhdhees; neeni manqqo woikko dure gidiya yelaga attuma asata koyabaakka. 11Ha77i simmi ta na7ee, yayyoppa. Neeni oichchidobaa ubbaa neeyyo taani oottana. Aissi giikko, ta kataman de7iya asai ubbai neeni lo77obaa haniya maccaasa gidiyoogaa erees. 12Taani mata dabbo gidiyoogee tuma; shin taappe mataa dariyaagee de7ees. 13Hachchi qammaa hagan aqa. Wonttin i nena aissanau koyikko, lo77o; aisso. SHin i aissanau koyennan ixxikko, GODAI ero, taani nena aissana. Sa7ai wonttanaashin hagan zin77aaga" yaagiis. 14Yaagin a Boo7eeza tohossan sa7ai wonttanaashin zin77aasu; Boo7eezi, "Maccaasi kattaa audiyaa yiidoogaa ooninne eroppo" giido gishshau, Uruta asi asa be7enna wodiyan denddaasu. 15Boo7eezi o, "Ne maayido qumaashaa haa ehaada, piddi ootta oiqqa" yaagiis. A oiqqin laatamu kilo giraame banggaa makki qolidi, o ba7issiis. A ba77ada guyye katamaa baasu. 16Uruta ba bolloteekko yin, Naa7ooma o, "Ta na7ee, nebai waanidee?" yaagada oichchaasu. Oichchin bitanee issi oottidobaa ubbaa odaasu; 17"'Ne bolloteekko mela kushiyaara booppa' giidi hagaa laatamu kilo giraame banggaa immiis" yaagaasu. 18Yaatin, Naa7ooma, "Ta na7ee, aibi hananaakko be7ana gakkanaashin naaga. Bitanee hachchi ha yohuwaa wurssennan shemppenna" yaagaasu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\