Ruth 4

1Boo7eezi katamaa penggiyaa matan de7iya gutaraa pude kiyidi, yan uttiis. Uttidaashin i yainnido mata dabboi yaara aadhdhees. Aadhdhiyaagaa Boo7eezi, "Ta ishau, haa simmada hagan utta" yaagiis. Yaagin i simmidi uttiis. 2Boo7eezi he katamaa cimatuppe tammu asata dooridi, "Hagan uttite" yaagiis; yaagin eti uttidosona. 3Boo7eezi ba mata dabbuwaa hagaadan yaagiis; "Moo7aaba biittaappe simmada yiida Naa7ooma, nu ishaa Elimeleeka gadiyaa baizzausu. 4Hegaa gishshau, taani neeyyo, hagan uttida asaa sinttaaninne ta katamaa cimatu sinttan, 'SHamma' gaada yootanau qoppaas. Neeni wozanau koyikko woza; koyana xayikko, taani eranau taayyo oda. Aissi giikko, wozanau maatai de7iyoi neeppe hara asi baawa; neeppe kaallada taani de7ais" yaagiis. Yaagin i, "Taani wozana" yaagiis. 5Boo7eezi, "Gadiyaa Naa7oomippe shammiyo gallassi, am77iyo Uruto aissaasa; yaatikko, haiqqidaagaa sunttai a laata biittan xeesettana" yaagiis. 6Yaagin ha mata dabboi, "Hegaa gidikko, taani wozanau danddayikke; aissi giikko, hegee tana ta buzo laata gadiyaa moorissana. Hegaa neeni neeyyo woza; taani danddayikke" yaagiis. 7Beni wode Israa7eela biittan ooninne aquwaa wozikko woikko laammikko, zal77iyaa duuttanau issi baggai ba caammaa tohuwaappe shoddidi, hinkko baggau immees. Israa7eela biittan issibaa issuwaappe issuwau sheedhdhiyo maarai hegaa. 8Hegaa gishshau, he mata dabboi Boo7eeza, "Neeni shamma" yaagidi, ba caammaa tohuwaappe shoddiis. 9Yaatin, Boo7eezi cimatanne asaa ubbaa, "Taani Elimeleekayyoonne Keliwoonayyoonne Mahiloonayyo de7iyaabaa ubbaa Naa7oomippe shammidoogau hachchi intte markka. 10Qassi haiqqidaagaa sunttai eta so asaa sunttaa giddoppe woikko katamaa asaa mazggafaappe xayennaadan, a suntta a laata gadiyan xeesissanau Mahiloona am77iyo Urutokka taani aissiyoogau hachchi intte markka" yaagiis. 11Yaagin pengge gutaran de7iya cimatinne asai ubbai, "Ee, hagau nuuni markka! GODAI hanno ne soo yiya maccaasiyo, Israa7eela asaayyo maizza aayeta gidida Raaheelidaaninne Liyidan ootto. Neenikka Efiraatan dure gida; ne sunttai Beetaliheemen eretto. 12Ne keettai GODAI ha lo77o yelaga maccaaseeppe neeyyo immiyo zariyan, Ti7imaara Yihudaayyo yelido Paareesa keettaadan hano" yaagiis. 13Hegaadan oottidi, Boo7eezi Uruto aissiis; aissin ayyo machcho gidaasu. GODAI iyyo uluwan yeluwaa tilin, attuma na7aa yelaasu. 14Maccaasati Naa7oomo, "Hachchi nena heemmanau neeyyo na7aa na7a xaissibeenna GODAI galatetto! A sunttai Israa7eelan eretto! 15I neeyyo sa7aa kehissana; neeni cimiyo wodiyankka nena i heemmana. Aissi giikko, nena siiqiyaara, laappun attuma naatuppekka aadhdhada neeyyo kehiyaara, ne na7aa machchiyaa a yelaasu" yaagidosona. 16Naa7ooma yiiraa ekkada idimmaasu; yaatada a dichchaasu. 17I shooron de7iya maccaasati, "Naa7oomiyyo attuma na7ai yelettiis" yaagidi a Yoobeeda sunttidosona. Yoobeedi Daawita aawaa Isseya yelidaagaa. 18Paareesa yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa: Paareesi Hexiroona yeliis; 19Hexirooni Raama yeliis; Raami Amminadaaba yeliis; 20Aminadaabi Na7asoona yeliis; Na7asooni Salmmoona yeliis; 21Salmmooni Boo7eeza yeliis; Boo7eezi Yoobeeda yeliis; 22Yoobeedi Isseya yeliis; Isseyi Daawita yeliis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\