Song of Solomon 1

1Mazamure ubbaappe aadhdhiya Solomona mazamuree hagaa. 2"Ne siiqoi woiniyaa eessaappe aadhdhi ufaissiyo gishshau, ne menttershshan zaara zaaradakka tana yera. 3Ne tiyettiyo shittoi aiba sawii! Ne sunttai xeesettiyo wodekka aiba ufaissii! Geela7oti nena siiqiyoogee hegaassa. 4Tana nenaara ekkada ba. Haaya, ane naa77ai issippe woxxoos! Ta kawuwau, tana ne siirixaa gelissa" yaagaasu. "Aban nuuni ai keenaa ufaittidonii! Nuuni a siiquwaa woiniyaa eessaappekka aattidi nashshoos. Tumukka maccaasai ubbai nena siiqanau bessees" yaagidosona. 5"Inttenoo, Yerusalaame maccaasatoo, siyite, taani karetta; gidikkonne, malanchcha. Ta karettatettai Qeedaare dunkkaaniyaa mala; shin ta merai Solomona kawo keettaa magalashotu mala. 6"Ta meraa karexissidaagee xuuggiya awaa; taani karetta gidido gishshau, tana karoppa. Ta ishantti, ta aayee naati tanaara ooyettidi, tana woiniyaa turaa naaganchcha oottidosona; yaatin, taani tana naagabeikke. 7"Ta siiquwau, ane taayyo oda; ne dorssaa wudiyaa neeni heemmiyoi awaanee? Gallassi awaappe ne eta allaxissiyoi awaanee? Nena demmanau ne laggetu wudiyaa kaallaidda, aibissi yuushshanchcha maccaasa gidoo?" yaagaasu. 8"Bii, maccaasa ubbaappe aadhdha lo77iya malanchchee! Sohuwaa erana xayikko, dorssai biidosaa kaallada ba; ne deeshsha maratakka henttanchchatu dunkkaaniyaa matan heemma. 9Ta siiqee! Gibxxe kawuwaa paraa gaariyaa goochchiya paratu giddon de7iya maggaayeedan lo77aasa. 10Abeet, ne haittan goolattiya alleequwaara shiiqidi, ne gacoi aiba lo77ii! Ne ziizzeekka inqquwan alleeqettidaagaa. 11Nuuni neeyyo biran alleeqettida, worqqa alleequwaa ootissana" yaagiis. 12"Kawoi maaddan uttidaashin, ta shittuwaa sawoi keettaa giddo ubban tonggu giis. 13Ta siiqoi ta xanttatuppe gidduwan shemppiyo wode, a peenoi qarcciitaara de7iya karbbiyaadan sawees. 14Ta siiqoi Enggaada geetettiya woiniyaa sohuwan mokkida bazzo ciishshaa mala" yaagaasu. 15"Ta siiqee, neeni aiba lo77ai! Neeni aiba lo77ai! Ne aifeti haraphphiyaa aifiyaadan lo77oosona" yaagiis. Geela7iyaa: 16"Ta siiquwau, neeni aiba lo77ai! Aiba ufaissai; nu arssaikka aacida maataadan ufaissiyaagaa. 17Nu keettaa zaaroi zigaa; kaaraikka xiiddan dadettidaagaa" yaagaasu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\