Song of Solomon 2

1"Taani Saaroona giyo sohuwan mokkiya ciishshaanne wombban mokkiya lo77o ciishshaa mala" yaagaasu. 2"Ee ta siiqiyaa maccaasaa giddon xeelliyo wode, agunttaa giddon beettiya lo77o ciishshaa milatausu" yaagiis. 3"Ta siiqoi hara wodallatu giddon xeelliyo wode, woran de7iya appiliyaa giyo mittaa milatees; tana keehi ufaissin, a kuwaa giddon uttaas; a aifee min, tana keehi mal77ees. 4I tana kattaa miyo aaho wuigiyaa gelissiis; ba siiquwaa banddiraadan ta bolli xoqqu xoqqu oottiis. 5Taani a siiquwan ohettada harggido gishshau, zabiibiyaa aifiyaa tana mizidi gasttissite; appiliyaa tana mizidi, ta wolqqaa kunttite. 6Ba haddirssa kushiyaa tana borkkotissiis; ba ushachcha kushiyan tana qoommiis. 7Inttenoo Yerusalaame yelaga maccaasau, siiqoi bau dosidi denddana gakkanaashin, a intte beegottenna mala, taani inttena genessatuuninne bazzo wushatun callais. 8"Siyite, hegee ta siiquwaa cenggurssaa! Be7ite deriyaara piriiddi, keratu bollaara xonggettiiddi gakkiis! 9Ta siiqoi wushaa mala; woikko genessa maraa milatees. Be7ite, i nu keettaa dirssaa matan eqqiis; eqqidi maskkootiyaara soo xeellees; magalashuwaa garssaarakka luuxxidi xeellees. 10Ta siiqoi tana hagaadan yaagees; 'Ta siiqee, dendda! Ta malanchchee, haaya! Issippe ane boos. 11Be7a, balggoi aadhdhiis; iraikka eqqiis. 12Biittan ciishshai ciyyiis; yettaa yexxiyo aginaikka gakkiis; haraphphiyaa yettai nu biittan siyettees. 13Balasee aifiyaa doommiis; woinee ciyyiis; a ciishshaa sawoi biittan tonggu gees. Hegaa gishshau, ta siiqee, dendda; ta malanchchee, haaya; ane issippe boos' yaagees" yaagaasu. 14"Neeni aafuwaa doona zaallaa za7an qosettida haraphphee mala; ane issitoo tana ne som77uwaa bessa; ne cenggurssaakka sissa. Aissi giikko, ne cenggurssai tana qarettees; ne som77oikka daro lo77ees" yaagiis. 15"Nu woinee ciyyiis; hegaa gishshau, nu woiniyaa gidduwaa bashshiya worakanata, he qeeri worakanata piriyaa wottidi oiqqite" yaagidosona. 16"Ta siiqoi taagaa; taanikka aaro; ciishshaa giddon i ba wudiyaa heemmees. 17Qamma xumai qaarettanaashin, maallado carkkoi carkkanaashin, ta siiquwau, genessaadan woikko yelaga wushaadan, aafotiya deriyaara woxxaidda haa simma" yaagaasu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\