Song of Solomon 3

1"Qamma kumettaa ta hiixan zin77ada, ta siiquwaa demmanau amottaas; minttada koyaas; shin demmanau danddayabeikke. 2Katamaa giddon de7iya aahonne xuntta ogetu ubban yuuyaas; ta siiquwaa demmanau koyaas; minttada koyaas; shin demmanau danddayabeikke. 3Katamaa yuuyi naagiyaageeti tana demmidosona; taanikka, 'Ta siiquwaa be7idetii?' yaagada eta oichchaas. 4Etappe yaa kanttanne ta siiquwaa demmaagaas. I taappe kessi ekkennaadan, minttada oiqqaas; oiqqada taayee soo ekka efaas; ta yelettido kifiliyaa gelissaas. 5Inttenoo Yerusalaame yelaga maccaasau, siiqoi bau dosidi denddana gakkanaashin, a intte beegottenna mala, taani inttena genessatuuninne bazzo wushatun callais" yaagaasu. 6"Hagee bazzoora yiyaagee, cuwaa tuussaa milatiyaagee, peenoikka zal77anchchaa ixaanaadaaninne karbbiyaadan sawiyoogee i aibee? 7Hegaa be7ite, Solomona paraa gaaree yees; he paraa gaaree Israa7eelappe doorettida wolqqaamati, usuppun tammu tooranchchati ajabidosona. 8Eti ubbaikka bisuwaa ohettaa meezetidaageetanne olankka paacettidaageeta. Qamman gakkana metuwaa eqettanau, eti issoi issoi bisuwaa gixxidi giigidaageeta. 9Kawuwaa Solomoni paraa gaariyaa giddon baayyo uttiyo kawotaa araataa giigissiis. I araataa Liibaanoosa deriyaappe ehiido mittaappe ootissiis. 10Araataa tuussati biran sheeshettidosona; gedee worqqan alleeqettiis; uttiyoosai Yerusalaame geela7oti ochchaa teeraa milatiya qacinan, siiquwan daddido afalan kamettiis" yaagidosona. 11"Inttenoo, Xiyoone geela7otoo, Kawuwaa Solomona be7anau haayite! I keehi ufaittido, a bullachchaa gallassi a aayyiyaa a huuphiyan wottido kallachchaa goxxi uttiis" yaagaasu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\