Song of Solomon 4

1"Ta siiqee, neeni aiba malanchchee! Neeni aiba lo77ai! Ne aifeti ne som77uwaa kammiyo sharbbe giddoora be7iyo wode, haraphphiyaadan lo77oosona. Ne binnaanai Gala7aade Deriyaappe wodhdhiya deeshshaa wudiyaa mala. 2Ne achchai meedettidi, haattan meecettida ubbaikka menttiyaa yeliya, eta giddon mainee bainna dorssaa wudiyaa mala. 3Ne menttershshati zo7o qacinaa mala; ne haasayiyo wode daro ufaissoosona. Ne naa77u gacota sharbbiyaa giddoora xeelliyo wode, issi roomaaniyaa naa77u kessi phalqqidoogaa milatoosona. 4Ne ziizzee ola miishshaa kaqqanau gimbbido, Daawita adussa gimbbiyaa milatees; he gimbbee sha7u mino olanchchatu gonddallee kaqettin, alleeqetti uttiis. 5Ne xanttati naa77ai mentte yelettida, woraa ciishshaa giddon miya genessa marata milatoosona. 6Qammai wonttanaashin, kuwai kichchanaashin, karbbiyaa deriyaanne ixaanaa keraa baada shemppashshana. 7Ta siiqee, ne asatettai muleekka malanchcha; nenan wottiyoobi aibinne baawa. 8"Ta mishiree, Liibaanoosa Deriyaappe wodhdha. Gaammoinne maahee geessiyo Amaana Deriyaappe, Saniira Deriyaappenne Hermmoone kiikiyaappe wodhdha. 9Ta siiqo michcho gidiya ta mishiree! Ne aifiyaa xeeloinne ne qooriyaa alleeqoi, ta wozanaa ufaissan gooshshiis. 10Ta siiqo michcho gidiya ta mishiree! Ne siiqoi tana aiba ufaissii! Ne siiqoi woiniyaa eessaappe aadhdhi ufaissees; ne shittoi ubbabaappekka aadhdhidi sawees. 11Ta mishiree, ne menttershshaara eessaa ililoi xokkees. Ne doonaappe eessainne maattai pulttees; ne maayoi Liibaanoosa xiiddai sawiyoogaadan sawees. 12Ta siiqo michcho gidiya ta mishiriyaa yuushoi direttidi naagettiyo ataakilttiyaa sohuwaa mala. Yuushoi gimbbettido pulttuwaa, maatafai attamettida goggiya haattaa mala. 13Ne ataakilttetu giddon: roomaanee, doorettida ataakilttiyaa aifeti, heenainne narddoosiyaa giyoogeeti de7oosona. 14Hegaadankka qassi narddoosee, laadee, sawo maatainne qarafai, hegaadankka ixaanadan sawiyaabati de7oosona; hegaadankka qassi karbbee, godare uuttaa ciishshainne dumma dumma qimamiyaa ataakiltteti mokkoosona. 15Neeni ataakilttiyaa sohuwaa aliya pulttuwaa mala; de7o haattai beettiyo ollaa mala; Liibaanoosa Deriyaappe goggiya shaafaa mala" yaagiis. 16"Huuphessa bagga carkkuwau, dendda! Tohossa bagga carkkuwau, haa ya! Ta ataakilttiyaa bolli carkka! A sawoi hegan tonggu go. Ta siiqoi ba ataakilttiyaa giddo yo. Daro mal77iya teerata mo" yaagaasu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\