Song of Solomon 5

1"Ta siiqo michchiyo gidiya ta mishiree, be7a; taani ta ataakilttiyaa giddo gelaas. Ta karbbiyaanne ta shitto ciishshaa qorais. Eessaa oittaa yolttayada mais. Ta woiniyaa eessaanne ta maattaa uyais" yaagiis. "Inttenoo, a laggetoo, siiquwaa alana gakkanaashin uyite" yaagidosona. 2"Taani qammi xiskkaas; shin ta wozanai beegotti uttiis. Ta aimuwan ta siiqoi hagaadan yaagiiddi, penggiyaa qoxxishin siyaas; 'Ta mishiree, ta siiqee, nenan wottiyoobi bainna ta haraphphee, tau kariyaa dooya; ta huuphee akkan ka77iis. Ta binnaanaikka qamma diifiyan narkkakkiis' yaagees. 3"Taani, 'Ta maayuwaa qaararggaas; zaara maayooyye? Ta gediyaa meecettaichchaas; zaarada urqqayooyye?' yaagaas. 4"Ta siiqoi ifittaa xoo7iyaara ba kushiyaa soo yeddiis; ta wozanai a gishshau poddi poddees. 5Yaatin, ta siiquwaassi kariyaa dooyanau denddaas. Kariyaa dooyiyo hiraquwaa taani oiqqiyo wode, ta kushiyaappe karbbee, ta biradhdhiyaappe shittoi xokkees. 6Ta siiquwaassi kariyaa dooyaas; shin dooyiyo wode i baawa biichchiis. A cenggurssaa siyanau keehi amottaas. Minttada a koyaas; shin demmanau danddayabeikke. Xeegaas; shin tau koyibeenna. 7"Yuuyidi katamaa naagiyaageeti tana demmidi, wadhdhidosonanne masunxxissidosona; katamaa dirssaa naagiyaageeti ta qumaashaa qaari ekkidosona. 8"Inttenoo Yerusalaame geela7otoo, ta siiquwaa demmikko, taani a siiquwaappe denddidaagan harggiyoogaa, hadara, au yootite" yaagaasu. 9"Nenoo, maccaasa ubbaappe aadhdhida malanchchee! Ne siiqoi tumu haratuppe waani dummatii? Neeni hagaa peeshi nuna calliyoogee, i haratuppe dummatiyoi aibiinee?" yaagidosona. 10"Ta siiqoi daro lo77iyaagaanne mino; tammu sha7u attumaasaa giddon a mali baawa. 11A huuphee worqqaa luliyaa milatees; a binnaanaikka lo77onne quuro mala karetta. 12A aifee shaafaa lanqqiyan eqqidanne maattan meecettidabaa milatiya haraphpheta milatees. 13A gacotikka sawo maatainne qimamee tokettido madabaadan lo77oosona; a menttershshati karbbiyaa shittoi xokkiyo wora ciishshaadan lo77oosona. 14A kusheti inqquwan alleeqettida worqqa xam77aadan lo77oosona; a asatettai sampperiyaa giyo inqquwan alleeqettida danggarssaa achchaa mala. 15A gedeti worqqaa baasuwan tokettida, ibinabaradiyaa tuussaa milatoosona; a merai zigan alleeqettida Liibaanoosa Deriyaa mala. 16A doonai eessaadan mal77ees. I muleerakka lo77iyaagaa. Inttenoo Yerusalaame geela7otoo, ta siiqoinne ta laggee hagaa milatees" yaagaasu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\