Song of Solomon 6

1"Maccaasa ubbaappe malanchchee! Ne laggee awa biidee? Nuunikka nenaara issippe koyanau, i biido ginaa nuuyyo yoota" yaagidosona. 2"Ta siiqoi dorssaa wudiyaa heemmanaunne lo77iya ciishshaa shiishshanau, shittuwaa sawo maatai de7iyo ataakilttiyaa giddo wodhdhiis. 3Taani ta siiquwaaro; ta siiqoikka taagaa. I ciishshaa giddon wudiyaa heemmees" yaagaasu. 4"Ta siiqee! Neeni Tirxxa katamai lo77iyoogaadan lo77aasa; Yerusalaamedan daro lo77aasa; banddiraa oiqqidi, salppiyan biya olanchchai yashshiyoogaadan yashshaasa. 5Hayyanaa ne aifiyaa taappe wora zaararkkii, aissi giikko, eti tana waissoosona. Ne binnaanai Gala7aade Deriyaappe wodhdhiya deeshshaa wudiyaa milatees. 6Ne achchai meecettidi kiyiya, ubbaikka menttiyaa yeliya, eta giddon mainee bainna dorssaa wudiyaa mala. 7Ne naa77u gacota sharbbiyaa giddoora xeelliyo wode, naa77u kessido roomaaniyaa teeraa milatoosona. 8Usuppun tammu macca kawotinne usuppun tammu baakkoti, qassi qoodai bainna geela7oti tau de7oosona. 9SHin ta haraphphiyaa, ta boree bainnaara, a tau dumma. A ba aayeessikka mexi issinno; o yelida aayyiyaakka aibippenne aattada o siiqausu. Geela7otikka o xeellidi, 'Hanna anjjettidaaro' yaagoosona. Macca kawotikka baakkotikka o sabboosona; 10'Hanna maallado xalqqiyaadan doliyaara, aginaadan poo7iyaara, awaadan caddiyaara, banddiraa oiqqidi salppiyan biya olanchchaadan yashshiyaara a oonee?' yaagoosona. 11"Taani wombban tokettida mittatu licuwaa be7anau, woiniyaa turai aacidaakkonne qassi roomaaneekka ciyyidaakkonne xeellanau, duge ataakilttiyaa sohuwaa wodhdhais. 12Taani akeekennan de7ishin, ta amoi tana efiidi, ta kawuwaa lanqqen, paraa gaariyan tana utissiis" yaagiis. 13"Nenoo SHulaame biittaappe yiidaaree, haaya; haa simma! Nena nu loittidi xeellana; haa simma!" yaagidosona. "Daro asaa sinttan yexxiya asaadan, taakko aissi xeelleetii?" yaagaasu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\