Song of Solomon 7

1"Kawo na7adan lo77iyaaree! Ne gedeti neeni naxala caammaa wottidaashin be7iyo wode aiba lo77iyoonaa! Ne sheechchee eranchcha wogaacee qoxxidi, loitti alleeqissido inqquwaa milatees. 2Ne gul77ai woiniyaa eessai kumido birilliyaa milatees; ne xeessaa yuushoi ciishshan qashettida gisttiyaa mirqqiyaa milatees. 3Ne naa77u xanttati mentte yelettida, genessee marata milatoosona. 4Ne ziizzee danggarssaa zaaliyan alleeqettida adussa gimbbiyaa mala. Ne aifee gita Haseboona katamaa penggiyaa matan de7iya zeero haattaa milatees. Ne siiree Damasqqo xeelissidi gimbbido Liibaanoosa gimbbiyaa milatees. 5Ne huuphee Qarmmeloosa Deriyaa milatees; ne lose binnaanai qacinaa xaattaa milatees; kawuwaakka ne huuphiyaa dattai ufaissiis. 6Ta siiqee, ne aiba lo77ai! Ne aiba malanchchee! Ne siiqoi tana aiba ufaissii! 7Ne geesai zambbaa geesaa milatees. Ne xanttai zambbaa aifiyaa wurccuwaa milatees. 8Taani, 'Ha zambbaa gi77ana; gi77ada a marata oiqqana' yaagaas. Ne xanttai woiniyaa teeraa wurccuwaa mala; qassi ne siiriyaara kiyiya peenoi appiliyaa aifiyaadan sawees. 9Ne yeroi menttershshatuppenne achchaappe gidduwaara yalalattiiddi geliya, ubbaappe aadhdhidi mal77iya woine eessaa mala" yaagiis. 10"Taani ta al77o siiquwaaro; ikka tana amottees. 11Ta siiquwau, haaya; naa77ai katamaappe kiyidi biidi, gaxariyan aqoos; qammaa naa77ai hegan aattana. 12Maallado guuran ane woiniyaa turaa giddo boos; biidi woine turai ciyyidaakko, ciyyidi aifiyaa herxxexxidaakkonne, qassi roomaaneekka aifidaakko ane be7oos. Taani ta siiquwaa nena hegan bessana. 13Inkkoyiyaa aifiyaa sawoinne hara ufaissiyaa ataakilttiyaa aifee nu karen bessiis; ta siiquwau! Ha aifetuppe teeridaageetanne ooratta maxidoogeeta neeyyo ashsha wottaas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\