Song of Solomon 8

1"Ne tau allaga gidennan taayee xanttaa xammida ta ishaa gidarkkiishsha! Yaatiyaakko taani nena ogiyan demmada shiishsha ekka yerin, tana ooninne borennashin. 2Taani nena kaalettada, taayee qol77o gelissaagin, hegan tana ne siiquwaabaa tamaarissidabaa gidarkkii; roomaaniyaa gum77ido mal77iyaagaa lo77iya woiniyaa eessaa taani nena hegan ushsharkkinaa. 3Tana hegan ne haddirssa qeesiyaa borkkotissada, ne ushachcha kushiyan tana qoommidabaa gidarkkii. 4"Inttenoo Yerusalaame geela7otoo, Siiqoi ba wodiyan denddanaashin, qaasetti denttennaadan, ta intteyyo hadara gais" yaagaasu. 5"Ba siiquwaa hashiyan zemppada, bazzoppe yiyaara hanna oonee?" yaagidosona. "Beni ne aayyiyaa nena bannakka yelido, appiliyaa lanqqiyan ne zin77idaashin, nena ta qaaserettada denttaas. 6Merinaa siiquwan tana ne wozanaa bolli attama; ne qesiyankka maatafaadan, ta xallaa oiqqa. Aissi giikko, siiqoi haiquwaa mala mino; mishoikka duufuwaa mala meqettaa iita; a lacoikka Xoossaa tamaa lacuwaa mala. 7Haattaa daroi siiquwaa tamaa toissanau danddayenna; di7oikka meeccidi efaanau danddayenna. Asi siiquwaa shammanau bau de7iya aqo ubbaa immikkokka, siiqoi miishshan shamettenna gishshau, asai hegaa karees" yaagaasu. 8"Nuuyyo tiran xanttai uttibeenna michchiyaa de7ausu; azini o oichchikko, nuuni iyyo oottanabi aibee? 9A gimbbe dirssa gidiyaakko, nuuni i bolli wochchiyo adussa, bira gimbbiyaa gimbbana; a dirssaa pengge gidiyaakko, zigaa xaulan o doodissana" yaagidosona. 10"Hekko taani dirssa gimbbe; ta xanttaikka gimbbiyaa bolli gimbbettida wochchiyoosaa; hegaa gishshau, taani ta siiquwaara de7iyo wode, i tanan ufaittees. 11"Solomonassi Ba7aali-Hamoonan woinee tokettido shooqai de7ees; he woiniyaa gidduwaa oottiyaageetussi keraa immiis. Keraa ekkidaageeti teeran go7ettidoogaa gishshaa huuphiyan huuphiyan sha7u biraa ayyo ehoosona. 12SHin taayyo ta buzo woinee tokettido shooqai de7ees; Solomonaa, neeni sha7u biraa ekka; ataakilttiyaa oottiyaageeti naa77u xeetu biraa ekkona" yaagaasu. 13"Nenoo, ataakilttiyaa giddon de7iya ta siiqee, ne cenggurssaa laggeta sissanau koyoosona; ne cenggurssaa tana sissa" yaagiis. 14"Ta siiquwau, taakko eesuwan haaya! Sawo maatai mokkiyo deretu bollaara, guppiya genessaa woikko wushaa marata milata" yaagaasu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\