Tiitu 1

1Yesuus Kiristtoosi kiittido taani PHauloosi, Xoossaa aillee, ha dabddaabbiyaa xaafais. Xoossai doorido asau ammanoi de7anaadaaninne Xoossaa tumatettaa eraakko eta kaalettanaadan taani doorettada kiitettaas. 2Worddotenna Xoossai nuuyyo ha merinaa de7uwaa daro wodiyaappe kase immana giis. 3Xoossai nuna ashshiyaagee likke wodiyan ba qaalan hagaa qonccissiis; i hadarettidi tana azazidoogaadan, taani a qaalaa yootais. 4Ammanuwaa issippetettan ta tumu na7aa neeyyo Tiituyyo, Xoossaa Aawaappenne nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosappe, aaro kehatettai, maarotettainne sarotettai gido. 5Taani nena Qarxxeesen aggada yiidoogee, neeni attidabaa giigissanaassanne, taani azazidoogaadan, katama ubban woosa keetta cimata dooranaassa. 6Cimai borettennaagaanne issi machchee xalaalai de7iyoogaanne ammaniya naati de7iyoogaa gidanau bessees; a naati miishsha mooriyoobaaninne woi azazettennan ixxiyooban asi amassalennaageeta gidanau bessees. 7Aissi giikko, he cimai Xoossaa oosuwaa azaziya alaafe gidiiddi, borettennaagaa, otorettennaagaanne elle hanqqettennaagaa gidanau bessees; qassi mattottennaagaa, sugennaagaanne yorattennaagaa gidanau bessees. 8SHin imattaa mokkiyaagaanne lo77obaa dosiyaagaa gidanau bessees; qassi akeekanchcha, xillo, geeshshanne bana naagiyaagaa gidanau bessees. 9Ammanettiya de7oi beettiyo timirttiyaara giigiya qaalaa i mintti oiqqo. Yaatikko harata tumu ammanuwaa tamaarissiyoogan minttettanaunne qassi hegaa ixxiyaageetakka zoranau danddayana. 10Aissi giikko, azazettennaageeti, pattennabaa haasayiyaageeti, harata cimmiyaageetinne qaxxarettidaageetu bagga gidiya daro asati de7oosona. 11Eti tamaarissanau bessenna pokkiya ogiyan miishsha demmanau tamaarissiyoogan keetta ubbaa mooriyo gishshau, eta haasayaa teqqana bessees. 12Eta giddoppe issoi, hananabaa yootiya etaagee, “Qarxxeese asai ubba wode, worddanchcha, iita do7anne yoranchcha qassi azalla asa” yaagiis. 13I markkattidoogee tuma; hegaa gishshau, neeni etassi mino ammanoi de7anaadaaninne qassi Aihudatu haisiyaanne tumaa ixxida asatu azazuwaa eti siyennaadan, eta minttada seeranau bessees. 15Bantta huuphen geeshsha gididaageetussi ubbabaikka geeshsha; shin tunatussinne ammanennaageetussi eta wozanaa qofainne eta zoriya wozanai tunido gishshau, etau aibinne geeshsha gidenna. 16Banttau eti Xoossaa eriyoogaa qoncciyan yootoosona; shin eti sheneyiyaageeta, azazettennaageetanne lo77o ooso ubbaukka giigennaageeta gidiyo gishshau, bantta oosuwan a erokko goosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\