Tiitu 2

1SHin neeni de7uwaa demmanau giigiya timirttiyaa tamaarissanau bessees. 2Cima attumaasai ammanuwan, siiquwaaninne danddayan mino gidanaadan, qassi mattottennaagaa, woppu giidaagaanne banakka naagiyaagaa gidanaadan zora. 3Hegaadankka cima maccaasai geeshsha de7o de7iya maccaasatudan haniyaagaa, zigirennaagaa, woine eessassi haarettennaagaanne lo77obaa tamaarissiyaagaa gidanau bessees. 4Eti Xoossaa qaalai borettenna mala, bantta keettaawatanne bantta naata siiqiyaageeta, banttanakka naagiyaageeta, geeshshata, bantta keettan oottiyaageeta, kehatanne bantta keettaawatussikka azazettiyaageeta gidana mala, yelaga maccaasaa tamaarissona. 6Hegaadankka yelaga attumaasati banttana naagana mala zora. 7Neeni ne huuphenkka lo77o ooso ubban etau leemiso gida; neeni tamaarissiyoogankka ammanettiyaagaanne kiphata gida. 8Ne morkketi nuna zigiriyoobai etassi xayiyo wode eti yeellatana mala, neeni borettenna lo77o haasayaa haasaya. 9Ailleti bantta godatussi azazettana malanne, etaara palamettennan ubbaban eta ufaissana mala zora. 10Eti bantta godatuppe wuuqqenna mala, qassi nuna ashshiyaa Xoossaabaa tamaarissiyoogaa ubbaban galatissanau, bantta oottiyo oosuwan ubba wode lo77onne ammanettiyaageeta gidiyoogaa bessana mala, eta zora. 11Aissi giikko, Xoossai asa ubbaa ashshiya ba aaro kehatettaa qonccissiis. 12He aaro kehatettai nagara oosuwaanne ha sa7aa amuwaa nuuni agganaadaaninne nu huuphiyaa naagidi, ha sa7an Xoossaa milatidi, xillotettan de7anaadan, nuna tamaarissees. 13Nuuni nu gita Xoossai, nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosi beettana giido anjjettida bonchcho gallassaa naagoos. 14Iita ooso ubbaappe i nuna wozanaunne lo77obaa oottanau amottiya ba geeshsha asa kessanau, nu gishshau, ba huuphiyaa immiis. 15Neeni hagaa tamaarissa, ne kumetta maatan zoranne seera; ooninne nena karoppo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\