Tiitu 3

1Eti deriyaa haariyaageetussinne godatettai de7iyoogeetussi haarettanau, azazettanaunne lo77o ooso ubbaa oottanau giigettanaadan eta hassayissa; qassi eti oonanne cayenna mala, palamettenna mala, asa ubbaa ashkketettaanne doshotettaa bessiyaageeta gidanaadan zora. 3Aissi giikko, nuuni kase nu huuphenkka eeyyata, azazettennaageeta, baliyaageetanne amossinne dumma dumma ufaissaassi ailledan haarettiyaageeta; qassi iitatettaaninne qanaatiyan de7iyaageeta; asan ixettiyaageetanne issoi issuwaakka ixxiyaageeta. 4SHin nuna ashshiya Xoossaa kehatettainne asa i siiqiyoogeenne beettido wode, 5i ba maarotettaadankka, ooratta yeletaassi haniya meechchaaninne Geeshsha Ayyaanan ooraxxiyoogan nuna ashshidoogaappe attin, nuuni xillo oosuwaa oottidoogaana gidenna. 6Xoossai ba aaro kehatettan nuuni xillanaadaaninne, i immana giido merinaa de7uwaa laattanaadan, nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosa baggaara Geeshsha Ayyaanaa nu bolli darissidi tigiis. 8Ha haasayai ammanettidaagaa; Xoossaa ammaniyaageeti lo77o oosuwaa oottanau giiganaadan, ha yohuwaa etassi neeni minttada yootanau koyais; hageeti asau lo77onne go77iyaageeta. 9SHin eeyyatetta palamaappe, zare qoodiyoogaappe, walassaappenne higgeban ooyettiyoogaappe naagetta. Aissi giikko, hegeeti go77ennaageetanne allaalle kessennaageeta. 10SHaahotetta medhdhiya urai geella asa gidiyoogaanne ba huuphiyan pirddidi nagaraa oottiyoogaa erada, issitoo naa77utoo a seeridoogaappe guyyiyan, hegaa milatiya asappe shaahetta. 12Taani Arxxemaasa woi Tikiqoosa neekko kiittiyo wode, neeni taakko Niqophiliyoona yaanau minna. Aissi giikko, taani balgguwaa yaani shaaccanau qofaa qachchaas. 13Higgiyaa eriya Zemaasinne Aphiloosi ogiyaa biyo wode, etassi aibinne paccenna mala, eta loitta maadda. 14Nu asaikka pattenna asa gididi attenna mala, bana keehi koshshiyaabaa demmanau, lo77o oosuwaa minnidi oottiyoogaa tamaaro. 15Tanaara de7iya ubbati nena saro saro giidosona. Nuna ammanuwan siiqiyaageeta saro saro ga. Xoossaa aaro kehatettai inttenaara ubbaara issippe gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\