Zechariah 1

1Daariyoosi kawotido naa77antto laittan, hosppuntta aginan GODAA qaalai Iddo na7aa Berekiyaa na7aa hananabaa yootiya Zakkaariyaasakko yiis. 2Ubbaappe Wolqqaama GODAI Zakkaariyaasa hagaadan yaagiis; "Taani GODAI intte maizza aawatu bollan keehippe hanqqettaas. 3SHin ha77i asaassi hagaadan yaagada oda; 'Taakko simmite; qassi taanikka inttekko simmana. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais. 4Kase hananabaa yootiyaageeti, "Ubbaappe Wolqqaama GODAI, 'Intte iita ogiyaappenne iita oosuwaappe simmite' yaagees" yaagidi yootin siyennan ixxidanne tanakka ezggennan ixxida intte maizza aawatudan hanoppite. Taani GODAI hagaa odais. 5"'Intte maizza aawati ha77i awan de7iyoonaa? He hananabaa yootidaageeti merinau paxa de7iyoonaa? 6Gido shin, hananabaa yootiya ta ashkkaratu baggaara taani yootido qaalatinne higgeti ubbai intte maizza aawatu bollan gakkibookkonaa? Yaatin, etikka azzanidi, "Ubbaappe Wolqqaama GODAI nu ogiyaadaaninne nu oosuwaadan nuussi immana giidoogaadan, ba giidoogaa oottiis" yaagidosona' yaaga" yaagiis. 7Daariyoosi kawotido naa77antto laittan, SHabaaxa giyo tammanne isiinintta aginan, laatamanne oiddantto gallassi GODAA qaalai Iddo na7aa Berekiyaa na7aa hananabaa yootiya Zakkaariyaasakko yiis. Zakkaariyaasi hagaadan yaagiis; 8"Taani qammi ajjuutan daama paraa toggida issi bitaniyaa be7aas; ikka zanggaaran de7iya barsseneetiyaa giyo mittatu garssan eqqiis; qassi appe guyye baggaara daama, baaranne bootta paratinne paraasati de7oosona. 9Yaatin, taani, 'Ta godau, hageeti aibee?' yaagaas. "Yaagin tanaara haasayiya kiitanchchai zaaridi tana, 'Hageeti aibakkonne taani nena bessana' yaagiis. 10"Yaatin, barsseneetiyaa garssan eqqida bitanee, 'Hageeti sa7aa ubbaa yuuyi yuuyidi xomoosana mala, GODAI kiittidoogeeta' yaagiis. 11"Eti barsseneetiyaa garssan eqqida GODAA kiitanchchaassi hagaadan yaagidosona; 'Nuuni sa7a ubbaa yuuyi yuuyidi xomoosida; biittai sa7ai woppu giidi, saro de7ees' yaagidosona. 12"Hegaappe guyyiyan, GODAA kiitanchchai hagaadan yaagiis; 'Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU, neeni hanqqettoosappe laappun tammu laittaa gidido ha Yerusalaamenne Yihudaa katamata maarennan aude gakkanaashin gam77uutee?' yaagiis. 13Yaagin GODAI tanaara haasayiya kiitanchchau lo77onne minttettiya qaalan zaaruwaa immiis. 14"Hegaa gishshau, tanaara haasayiya kiitanchchai tana, 'Ha qaalaa awaajja; "Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'Taani Yerusalaamessinne Xiyoonessi daro mishettais. 15Taani Aihuda gidenna kawotettatu bolli guuttaa hanqqettaas; shin ha77i eta bolli daro hanqqettaas. Aissi giikko, eti ishaluwan uttidi, Aihudatu tuggaa darissidosona. 16Hegaa gishshau, taani GODAI hagaa odais; taani Yerusalaame maarotaara simmaas. Ta Beeta Maqidasee yan keexettana; Yerusalaame katamaikka wodoruwan likettana. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais' yaagees" yaagada awaajja. 17"'Zaarettadakka hagaadan yaagada awaajja; "Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'Ta katamatu duretettai kumi goggana; qassi taani GODAI Xiyoone zaarettada minttettana; Yerusalaamekka zaarettada doorana' yaagees" yaagada awaajja' yaagiis" yaagiis. 18Qassikka taani ajjuutan oiddu kaceta be7aas. 19Be7ada tanaara haasayiya kiitanchchaa, "Hageeti aibee?" yaagada oichchaas. Ikka tau zaaridi, "Ha kaceti Yihudaa, Israa7eelanne Yerusalaame laalida kawotettatu leemisota" yaagiis. 20Hegaappe guyyiyan, GODAI tana birataa qoxxiya oiddu hiillata bessiis. 21Bessin taani, "Hageeti ai oottanau yiidonaa?" yaagada oichchaas. Oichchin i zaaridi, "Hageeti ooninne xoqqu giidi xeellennaadan, Yihudaa biittaa laalida kaceta yashissanau yiidosona; qassi Yihudaa biittaa laalanau bantta kaciyaa denttida Aihuda gidenna kawotettatu kaciyaa qoxxidi, sa7an yegganau yiidosona" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\