Zechariah 10

1Balggoi gakkiyo wode, GODAI iraa immanaadan woossite. GODAI dulkka shaaraa kiittees; qassi i asau iraa immees; ataakilttiyaakka shooqan mokissees. 2So giddo eeqaa misiletussi yootiyoobai hada; kaayiyaageeti worddo ajjuutaa be7oosona; aimottiyaageetikka worddo aimuwaa yootoosona; hada minttettuwaakka minttettoosona. Hegaa gishshau, asai duuxxida dorssaadan toilattees; eta heemmiyaabi bainna gishshau, eti qohettidosona. 3GODAI hagaadan yaagees; "Ta hanqqoi henttanchchatu bolli eexxi kiyiis; he kaalettiyaageeta taani qaxxayana. Aissi giikko, Ubbaappe Wolqqaama GODAI ba dorssa wude gidiya Yihudaa asaa i heemmees; i eta olau salppida ba wolqqaama paraa mala oottana. 4Yihudaa asaa giddoppe kaalettiyaageeti kiyana; eti keettau zooziyan wottiyo shuchchadan, dunkkaane xishedaaninne ola miishshadan mino gidana. 5Bantta morkketa ogiyaa urqqaara gattidi yedhdhiya mino olanchchatu mala gidana; GODAI etaara de7iyo gishshau, eti olettana; olettidi paraasatakka xoonana. 6"Taani Yihudaa asaa minttettana; Yooseefa asaakka ashshana; taani etayyo qarettiyo gishshau, eta zaarada ehaana; qassi etikka taani eta kasekka aggabeennabaa mala gidana. Taani GODAA eta Xoossaa gidiyo gishshau, eta woosaa siyana. 7Israa7eela asai mino olanchchaa mala gidana; woine eessaa uyida asadan, eta wozanai ufaittana. Eta naatikka hegaa be7idi, hashshu gaana; eta wozanai GODAN ufaittana. 8"Taani ta asaassi suiqana; yaatada, eta issippe shiishshana. Aissi giikko, taani eta wozaas; eti kaseegaadankka cora gidana. 9Taani eta Aihuda gidenna kawotettatu giddon laalikkonne, eti bantta de7iyo haaho biittan tana hassayana; qassi etikka eta naatikka paxa attananne bantta biitti simmana. 10Taani eta Gibxxe biittaappe zaarana; Asoore biittaappekka taani eta shiishshana. Etau uttiyo sohoi xayana gakkanaashin, taani eta Gala7aade biittaaninne Liibaanoosa biittan kunttana. 11Eti meto abbaa giddoora kanttishin, taani GODAI abbaa beetaa shocana; ciimma gidida Naile SHaafaikka melana. Asoore biittaa otoroi giiyana; Gibxxe kawotaa xam77aikka kichchana. 12Taani eta GODAN minttana; etikka a sunttan hemettana. Taani GODAI hagaa odais" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\