Zechariah 11

1Nenoo, Liibaanoosaa, tamai ne zigata maana mala, ne penggeta dooya! 2Nenoo xiiddau, zigai kunddiichchido gishshau, qassi he bonchcho mittatikka xayiichchido gishshau, aayyee gaada yeekka! Inttenoo Baasaane biittaa wolatoo, he konssiisida worai qanxxettiichchido gishshau, aayyee giidi yeekkite. 3Henttanchchatu zilaassaa siyite; aissi giikko, eta bonchchoi xayiis! Gaammoti gudiyoogaakka siyite; aissi giikko, Yorddaanoosa worai xayiichchiis. 4GODAI ta Xoossai tana hagaadan yaagiis; "He shukettanau de7iya dorssatu wudiyaa heemma. 5Eta shammiyaageeti shukkoosona; shukkidikka qaxxayettokkona. Qassi baizziyaageetikka, 'Nuuni duretida; GODAI galatetto' yaagoosona; harai attin, eta henttanchchatikka etassi qarettokkona" yaagiis. 6GODAI hagaadan yaagees; "Taanikka hagaappe sinttanau ha biittan de7iya asau qarettikke; taani asa ubbaa issuwaa issuwaa kushiyaaninne kawuwaa kushiyan aattada immana. Immin eti biittaa bashshana; taanikka issi asanne eta kushiyaappe ashshikke" yaagees. 7Hegaa gishshau, taani shukettanau de7iya dorssata, ubba qassi wudiyaa giddon tuggatidaageeta heemmiyaagaa gidaas. Qassi naa77u gatimata ekkada etappe issuwaa Kehatettaa gaada sunttaas; naa77anttuwaakka Issippetettaa gaada sunttaas. Yaatada dorssaa wudiyaa heemmaas. 8Hegaappe guyyiyan, taani issi aginaa giddon heezzu henttanchchata xaissaas. Aissi giikko, eta hanotettai taayyo danddayettibeenna; yaatin, etikka tana ixxidosona. 9Yaata simmada taani dorssata, "Taani inttena naa77antto heemmikke; haiqqiyaagee haiqqo; bayiyaagee bayo; attiyaageekka issoi issuwaara meetettidi wuro" yaagaas. 10Yaaga simmada taani kawotettatu ubbaara maacettido maachchaa kanttidoogaa bessanau Kehatettaa giyo ta gatimaa ekkada menttaas. 11Hegaa gishshau, he gallassikka maachchaa kantti aggiis; yaatin, he wode dorssaa shammiyaageetinne baizziyaageeti tana be7idi, hagee GODAA qaalaa gidoogaa eridosona. 12Taani eta, "Immanau bessees giikko, ta damoozaa hammite; koshshenna giikkokka, aggi bayite" yaagaas. Yaagin eti ta damoozaa hasttamu xaqara biraa taayyo immidosona. 13Yaatin, GODAI tana, "Eti hegaa kessana gi maayettidi immido he kenchcho biraa Beeta Maqidasiyaa buquraa minjjiyo keettaa giddo ola" yaagiis. Yaagin taani he hasttamu xaqara biraa efaada, Beeta Maqidasiyaa buquraa minjjiyo keettaa giddo olaas. 14Hegaappe guyyiyan, taani Yihudaappenne Israa7eelappe gidduwan de7iya ishatettai xayidoogaa bessanau Issippetettaa giyo ta naa77antto gatimaa menttaas. 15Qassikka GODAI tana, "Naa77anttuwaakka iita henttanchchaa miishshata ekka. 16Aissi giikko, taani ha biittan issi henttanchchaa denttana. SHin i waayettiya dorssata maaddenna; laalettidaageeta shiishshenna; wobbiyaagaa koolenna; payyaakka mizenna. I hegaa aggidi, modhdhidaageeta shukki shukkidi mees; eta shuquliyaakka xoggees. 17Dorssa wudiyaa yeggi bayida he iita pattenna henttanchchaassi aayye7ana! A qesiyaanne a ushachcha aifiyaa bollan bisoi wodhdho. A qesee silo; a ushachcha aifeekka tippi giidi to7o" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\