Zechariah 12

1Hagee Israa7eelabaa yootiya GODAA qaalaa. Salota miccidaagee, sa7aakka medhdhidaagee, asaa giddonkka ayyaanaa medhdhida GODAI hagaadan yaagees; 2"Be7a, taani Yerusalaame katamaa a yuushuwan de7iya asaa ubbaa uyin ganddigaarissiya woine eessaa tigiyo wancca mala oottana; Yerusalaamee doodettiyo wode, Yihudaa katamatikka doodettana. 3He gallassi taani Yerusalaame katamaa asa ubbaassi deexo shuchcha mala oottana; a denttiya ubbai bau deshettana. Qassi sa7aa kawotettati ubbai a olanau issippe shiiqana. 4He gallassi taani para ubbaa daganttana; paraa toggiyaageetakka gooshshana. Hegaa taani GODAI odais. Yihudaa asaa taani ta keha aifiyan xeellana; shin morkketu parata ubbaakka qooqissana. 5He wode Yihudaa yarati bantta wozanan, 'Yerusalaame asai Ubbaappe Wolqqaama GODAN, bantta Xoossan, minotettaa demmidosona' yaagana. 6"He gallassi taani Yihudaa zareta mittaa dooriyaa giddon de7iya xiifanne mirqqetu giddon lacottiya xomppe oottana. Eti bantta ushachchan haddirssaaninne bantta yuushuwan de7iya asaa ubbaa maana; shin Yerusalaame katamai asai saro de7iyo soho gidana. 7"Daawita zaretu bonchchoinne Yerusalaamen de7iyaageetu bonchchoi Yihudaa asaa bonchchuwaappe aadhdhenna mala, taani GODAI kasetada Yihudaa asaassi xoonuwaa immana. 8He gallassi eta giddon daro laafa giyo asikka Daawita mala mino gidanaadan, taani GODAI Yerusalaamen de7iyaageetussi gonddalle gidana. Daawita zaretikka Xoossaa mala, eta kaalettiya GODAA kiitanchchaa mala gidana. 9He gallassi taani Yerusalaame olanau denddiya kawotettata ubbaa xaissanau denddana. 10"Taani Daawita zaretu bollinne Yerusalaamen de7iya asaa bolli qaretaanne woosaa ayyaanaa gussana; hegaa gishshau, eti bantta caddidoogaa be7iyo wode, asi ba mexi issi na7au yeekkiyoogaadan yeekkana; qassi ba baira na7aukka kayyottiya asadan kayyottana. 11He gallassi Yerusalaamen yeehettiya yeehoi Magiddo Dembban Hadaadi-Rimmoonassi yeehettida yeehuwaa keena wolqqaama gidana. 12Biittan de7iya issi issi zaree bau bau yeekkana; Daawita zareti banttau, eta machchetikka banttau, Naataana zareti banttau, eta machchetikka qassi banttau yeekkana. 13Qassikka Leewa zareti banttau, eta machchetikka banttau, SHim77a zareti banttau, eta machchetikka banttau yeekkana. 14Qassi attida zare ubbaikka bau bau yeekkana; eta machchetikka banttau banttau yeekkana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\