Zechariah 13

1Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "He gallassi Daawita zaretanne Yerusalaamen de7iyaageeta nagaraappenne tunatettaappe geeshshanau pulttoi pulttana. 2He gallassi taani eti naa77antto hassayettennaadan, eeqatu sunttaa biittaappe xaissana. Qassi hananabaa yootiyaageetanne tuna ayyaanaa biittaappe xaissana. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais. 3Qassikka ooninne, 'Taani hananabaa yootiyaagaa' giikko, a yelida aawainne aayyiyaa a, 'Neeni GODAA sunttan wordduwaa yootiyo gishshau, paxa de7akka' yaagana; yaagidi i hananabaa yootishin, a yelida aawainne aayyiyaa a caddidi worana. 4He gallassi ooninne hananabaa yootiyo wode, ba be7ido ajjuutaa gaasuwan yeellatana; qassi cimmanau ikisiyaara de7iya waaruwaakka maayenna. 5SHin i, 'Taani naatettaasappekka doommada biittaa oottiya goshshanchchappe attin, hananabaa yootiyaagaa gidikke' yaagana. 6Issi asi a, 'Yaatin, ha ne bollan de7iya masunttai aibee?' yaagidi oichchikko, i, 'Hagee taani ta laggetu son masunxxidoogaa' yaagana" yaagees. 7Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Bisuwau, taayyo mata gidiya ta dorssaa heemmiyaagaa bolli beegotta! Beegottada dorssati laalettanaadan, dorssaa heemmiyaagaa wora. Taanikka he guutta dorssatu bollan ta kushiyaa denttana. 8Biitta ubban de7iya heezzu kushe asaappe naa77u kushee shocettidi haiqqana; haiqqin issi kushe xallai paxa attana. Taani GODAI hagaa odais. 9Ha attida heezzantto kushe asaa taani taman yeggana; yeggada birai taman geeyiyoogaadan, eta geeshshana; qassi worqqai paacettiyoogaadankka paaccana. Hegaappe guyyiyan, eti ta sunttan woossana; taanikka etayyo siyana. Taani, 'Hageeti ta asata' yaagana. Etikka, 'GODAI nu Xoossaa' yaagana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\