Zechariah 14

1Be7ite, GODAA gallassai yees; he wode intteppe bonqqidobaa intte xeellishin, eti shaakki shaakki ekkana. 2GODAI kawotettata ubbaa Yerusalaame bollan olau shiishshana; shiishshin katamai oiqettana; keettatikka bonqqettana; maccaasaarakka asai wolqqan gaittana. Katamaa asaappe baggai omoodettidi baana; shin attida asai katamaappe kiyenna. 3Hegaappe guyyiyan GODAI kiyidi, kasekka olaa gallassi olettiyoogaadan, he kawotettatuura olettana. 4He gallassi a tohoti Yerusalaameppe arshsho baggaara de7iya Dabira Zaite Deriyaa bolli eqqana. Dabira Zaite Dereekka arshshoppe arggo gakkanaashin, naa77u kiyidi phalqqettana; phalqqettin keehi aaho wombbai merettana; yaatobare deriyaassi baggai huuphessa baggi, qassi baggaikka tohossa baggi sher77i gaana. 5He wombbai biidi Axeela gakkana; intte he wombbaara aadhdhidi baqatana. Ee beni Yihudaa Kawuwaa Ooziyaana laitti biittai qaaxxin, intte maizza aawati baqatidoogaadan, inttekka baqatana. Hegaappe guyyiyan, GODAI ta Xoossai yaana; qassi geeshshati ubbaikka aara issippe yaana. 6He gallassi meegoi, shachchainne xumai de7enna; 7he gallassai qamminne gallassi bainna, GODAI eriyo dumma gallassa gidana; he gallassi qammaikka poo7o gidana. 8He gallassi de7o haattai Yerusalaameppe goggana; appe baggai Maxine Abban gelana; qassi baggai Meediteraane Abban gelana. He haattai balgguwan boniyan goggiiddi de7ana. 9Qassi GODAI sa7a ubbaa bolli kawotana; he gallassi issi GODAA xalaalai de7ana; a sunttaikka mexi issuwaa gidana. 10Gebaa7appe doommidi, Yerusalaameppe tohossa baggaara de7iya Rimmoona giyo katamaa gakkanaashin de7iya biittai ubbai dembbattana. SHin Yerusalaamee Biniyaama Penggiyaappe biidi, beni penggiyaa ginaara Zooziyaa Penggiyaa gakkanaashiininne, qassi Hanaani7eela Adussa Gimbbiyaappe biidi, kawo woiniyaa gum77iyoosaa gakkanaashin, ba sohuwan xoqqu giidi de7ana. 11Yerusalaamee asai de7iyo soho gidana; hegaappe sinttan xayenna; an de7iya asaikka hirggi bainnan saro de7ana. 12GODAI Yerusalaameera olettida asaa ubbaa shocana boshai hagaa: eti equwan de7ishin, eta ashoi wooqqana; eta aifee coociyan, eta inxxarssaikka eta kookkiyan wooqqana. 13He gallassi GODAI eta wolqqaama dagamaa daganttana; asai ubbai issoi issuwaa kushiyaa oiqqidi, issoi issuwaara olettana. 14Yihudaa asai Yerusalaame bagga gididi olettana. Qassi yuushuwan de7iya kawotettatu ubbatu aquwaa, worqqaa, biraanne maayuwaa qoodi bainnaagaa omooddidi shiishshana. 15Ha boshaa mala boshai paratu bolli, baqulotu bolli, gaameelatu bolli, haretu bollinne morkketi dunkkaanidosan de7iya mehe ubbaa bolli yaana. 16Hegaappe guyyiyan, Yerusalaameera olettida kawotettatu ubbaappe paxa attida ubbai Kawuwaassi, Ubbaappe Wolqqaama GODAASSI goinnanaunne Daase Ba7aalaa bonchchanau laittan laittan Yerusalaame baana. 17Qassi ha sa7an de7iya asaappe ooninne Kawuwaassi, Ubbaappe Wolqqaama GODAASSI goinnanau Yerusalaame beennan aggikko, he asassi iri bukkenna. 18Gibxxe biittaa asaikka biidi goinnennan ixxikko, Daase Baalaa bonchchanau beennan ixxiya asaa GODAI shociyo boshai eta bollankka yaana. 19Daase Baalaa bonchchanau beennan ixxiya Gibxxeenne hara kawotettati ubbai qaxxayettana qixaatee hagaa gidana. 20He gallassi paratu qooriyan aattiyo daalatu bollankka, "GODAAYYO Geeyidaagaa" geetettidi xaafettana. Beeta Maqidasiyan de7iya kattiyo ototikka yarshshiyoosaa sinttan de7iya geeshsha keretu mala gidana. 21Yerusalaameeninne Yihudan de7iya oto ubbai Ubbaappe Wolqqaama GODAASSI geeshsha gidana; yaatobare yarshshuwaa yarshshiya asai ubbai yiidi, he otota ekkidi, yarshshuwaa ashuwaa etan kattana. He gallassi Ubbaappe Wolqqaama GODAA Beeta Maqidasiyaa giddon ai zal77anchchinne de7enna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\