Zechariah 2

1Qassikka hara ajjuutan ba kushiyan likkiyo wodoruwaa oiqqida issi bitaniyaa be7aas. 2Be7ada, taani, "Neeni au bai?" yaagada a oichchaas. Oichchin i, "Taani Yerusalaame gomppainne zananai ai keenakkonne be7anau, likkanau bais" yaagiis. 3Hegaappe guyyiyan, tanaara haasayiya kiitanchchai kiyidi biis; qassi aara gaittanau hara kiitanchchaikka yiis. 4Yiidi a hagaadan yaagiis; "Woxxa; woxxada he yelaga bitaniyaa, 'GODAI hagaadan yaagees; "Asaanne mehiyaa darotettaappe denddidaagan Yerusalaame katamaa yuushuwaa gimbbanau danddayettenna. Taani a yuushuwan tama dirssa gidana; taani a giddon bonchcho gidana" yaagees' yaaga" yaagiis. 6GODAI ba asaa hagaadan yaagees; "Taani inttena ubbasan laalaas. SHin ha77i huuphessa bagga biittaappe kichchite!" yaagees. 7Qassikka GODAI, "Inttenoo, Baabiloonen de7iyaageetoo, kessi ekkidi Xiyoone haa yiite!" yaagees. 8Aissi giikko, Ubbaappe Wolqqaama GODAI ba bonchchuwaa qonccissidi, ba asaa bonqqida kawotettatukko tana kiittiiddi, hagaadan yaagiis; "Inttena bochchiyaagee ta aifiyaa buluwaa bochchees. 9Be7ite, taani ta kushiyaa eta bollan wuxaawuxana; qassi etikka kase bantta ashkkaratun omoodettana" yaagiis. He wode intte Ubbaappe Wolqqaama GODAI tana kiittidoogaa erana. 10GODAI hagaadan yaagees; "Xiyoone asau, yexxitenne ufaittite! Aissi giikko, taani yaada intte giddon de7ana" yaagees. 11He wode daro Aihuda gidenna kawotettati GODAARA gaittidi, a asa gidana; ikka eta giddon de7ana. Qassi inttekka Ubbaappe Wolqqaama GODAI tana inttekko kiittidoogaa he wode erana. 12Geeshsha biittan GODAI Yihudaa bana gakkida shaaho oottidi laattana; Yerusalaamekka i zaarettidi doorana. 13GODAI ba de7iyo geeshsha sohuwan denddiis; hegaa gishshau, asho maayida ubbai a sinttan co77u go!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\