Zechariah 3

1Hegaappe guyyiyan, qeese ubbatu halaqai Yaasu GODAA kiitanchchaa sinttan eqqidaagaanne Seexaanaikka Yaasa mootanau appe ushachcha baggaara eqqidaagaa GODAI ajjuutan tana bessiis. 2GODAI Seexaanaa, "Seexaanau, GODAI nena seero; Yerusalaame doorida GODAI nena seero! Ha bitanee tamappe kiyidi attida xiifaa mala gidennee?" yaagiis. 3Yaasu kiitanchchaa sinttan eqqido wode, qita maayuwaa maayi uttiis. 4Kiitanchchai ba sinttan eqqidaageeta, "Appe ha qita maayuwaa qaarite" yaagiis. Qassi i Yaasa, "Be7a, taani ne mooruwaa neeppe diggaas; bonchcho maayuwaakka nena maizzana" yaagiis. 5Qassikka, "Geeshsha shaashiyaa a huuphiyan xaaxite" yaagiis. Etikka i azazidoogaadan oottidosona; maayuwaakka a maizzidosona. GODAA kiitanchchai he wode a miyyiyan eqqiis. 6Hegaappe guyyiyan, GODAA kiitanchchai Yaasussi hagaadan yaagidi, minttidi odiis; 7"Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'Neeni ta ogiyan hemettikkonne ta azazuwaa naagikko, neeni ta Beeta Maqidasiyaa aissana; ta dabaabankka aawatana. Qassi hagan eqqida kiitanchchatuura issippe neeni geliyo maataa taani neeyyo immana. 8"'Nenoo qeese ubbatu halaqau Yaasuu, hagaa siya! Sinttaara yaana kehabaassi malaata gidiya nenaara oottiyaageetikka hagaa siyona! Taani Tashe geetettiya ta ashkkaraa ehaana. 9Be7a, taani Yaasu sinttan shuchchaa wottana; he shuchchai laappun baggaara masetti uttiis; taani a bollan xaafiyoobaa wooca woocada xaafana. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais. He biittaa nagaraakka taani issi gallassi diggana' yaagees. 10"Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'He gallassi intte ubbaikka intte woiniyaa turaanne intte balasiyaa mittaa garssan uttidi, intte shoorota shoobbana' yaagees" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\