Zechariah 4

1Hegaappe guyyiyan, tanaara haasayida kiitanchchai simmidi yiidi, xiskkida asa beegottiyoogaadan, tana beegottiis. 2I tana, "Neeni be7iyoogee aibee?" yaagiis. Yaagin taani, "Taani worqqa xalaalaappe oosettida xomppiyaa wottiyo ballaa be7ais; a xeeran zaitiyaa xaaroi de7ees; qassi a bollan laappun xomppeti de7oosona; he laappun xomppetussikka laappun laappun shappoti de7oosona. 3He xomppiyaa wottiyo ballaa matan naa77u wogarati de7oosona; eti zaitiyaa xaaruwaappe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara de7oosona" yaagaas. 4Taani tanaara haasayiya kiitanchchaa qassikka, "Ta godau, hageeti aibee?" yaagada oichchaas. 5Oichchin tanaara haasayiya kiitanchchai zaaridi, "Hageeti aibakko erikkii?" yaagiis. Yaagin taani, "Ta godau, taani erikke" yaagaas. 6Qassikka i, "Zarubaabeelassi GODAI odido qaalai hagaa; 'Ta Ayyaanaanappe attin, wolqqan woikko minotettan gidenna. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais. 7Laa gita deriyau, neeni aibee? Neeni Zarubaabeela sinttan lichchi giida dembba gidana. Qassi Zarubaabeeli Beeta Maqidasiyaa keexxi polidi, wurssetta shuchchaa pude kessiyo wode asai, "Hashshu! Hashshu polettes!" yaagana' yaagees" yaagiis. 8Qassikka GODAA qaalai Zakkaariyaasakko yiis. 9Yin Zakkaariyaasi hagaadan yaagiis; "Ha Beeta Maqidasiyaa baasuwaa Zarubaabeela kusheti baasidosona; qassi poluwaakka a kusheti keexxidi polana. Hegaappe guyyiyan, Ubbaappe Wolqqaama GODAI tana inttekko kiittidoogaa intte erana. 10Ha guutta doomettaa kariya ooninne digin ufaittana; qassi eti Zarubaabeela kushiyan tumbbiyaa be7ana. Hageeti laappun xomppeti biitta ubbaa yuuyidi xeelliya GODAA aifeta" yaagiis. 11Yaagin taani kiitanchchaa zaarada, "Ha xomppiyaa wottiyo ballaappe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara de7iya ha naa77u wogarati aibee?" yaagada oichchaas. 12Taani naa77anttuwaakka, "Ha zaitee etappe goggiyo naa77u worqqaa bombbatu matan de7iya naa77u wogaraa tashetikka aibee?" yaagada oichchaas. 13Ikka zaaridi, "Hageeti aibakko neeni erikkii?" yaagiis. Taanikka, "Ta godau, taani erikke" yaagaas. 14Yaagin i zaaridi, "Hageeti sa7a ubbaa Godaassi oottiya, naa77u tiyettida asata" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\