Zechariah 5

1Qassikka taani xoqqu gaada xeelliyo wode, issi xaaxetti uttida maxaafai bollaara paalliyaagaa be7aas. 2Kiitanchchai tana, "Ha neeni be7iyoogee aibee?" yaagidi oichchiis. Oichchin taani, "Taani issi xaaxetti uttida paalliya maxaafaa be7ais; ayyo zananai laatamu wara; gomppaikka tammu wara" yaagaas. 3Yaagin i tana hagaadan yaagiis; "Ha xaatta maxaafaa giddon de7iyaagee biitta ubbaa bollan yiya qanggettaa. He maxaafan issi baggaara, 'Wuuqqiya ubbi biittaappe xayana' yaagiyaagee xaafettiis; qassi hinkko baggaara, 'Wordduwan caaqqiya ubbi xayana' yaagiyaagee xaafettiis. 4Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'Taani he qanggettaa kiittana; kiittobare i biidi, kaisuwaa soonne ta sunttan wordduwan caaqqiyaagaa soo gelana; gelidi yan de7iiddi, he keettaa i keexettido mittaaranne shuchchaara gattidi, mi xaissana' yaagees" yaagiis. 5Hegaappe guyyiyan, he tanaara haasayiya kiitanchchai taakko yiidi, "Ane xoqqu gaada, ha yiyaabai aibakko be7a" yaagiis. 6Yaagin taani, "I aibee?" yaagada oichchaas. Oichchin i zaaridi, "Hagee makkiyo keeshiyaa" yaagiis. Qassikka gujjidi, "Hagee asai ha biitta ubban oottido naaquwaa malaataa" yaagiis. 7Irssaasiyaa giyo birataappe oosettida keeshiyaa qum77oi pogettiis; pogiyo wode issi maccaasiyaa keeshe giddon uttidaaro be7aas. 8Kiitanchchai taayyo odiiddi, "Hanna Iitatettiyo geetettausu" yaagiis. Yaagidi o guyye keeshe giddo naaqqi gelissidi, irssaase qum77uwaakka duge naaqqidi, keeshiyaa qum77iis. 9Hegaappe guyyiyan, taani xoqqu gaada xeelliyo wode, eta qefiyan carkkoi de7iyo naa77u maccaasati yiyaageeta be7aas; eta qefee qoolliyaa qefiyaa mala. Eti he keeshiyaa sa7aappenne saluwaappe gidduwau pude denttidosona. 10Yaatin, taani tanaara haasayiya kiitanchchaa, "Hageeti keeshiyaa au efiyoonaa?" yaagada oichchaas. 11Oichchin i, "Eti ayyo eeqa keettaa keexxanau Baabiloone biitti efoosona; keettai keexettido wode, eti he keeshiyaa ayyo giigida sohuwan wottana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\