Zechariah 6

1Qassikka taani xoqqu gaada xeellaas; xeelliyo wode oiddu paraa gaareti naa77u deretuppe gidduwaara yiyaageeta be7aas; deretikka qassi nahaase giyo birataa dereta. 2Koiro paraa gaariyaa daama parati goochchoosona; naa77antto paraa gaariyaa karetta parati goochchoosona; 3heezzantto paraa gaariyaa bootta parati goochchoosona; oiddantto paraa gaariyaa bure parati goochchoosona. 4Taani tanaara haasayiya kiitanchchaa, "Ta godau, hageeti aibee?" yaagada oichchaas. 5Oichchin kiitanchchai, "Hageeti sa7a ubbaa Godaa sinttan eqqidosaappe kiyiya oiddu saluwaa carkkota. 6Karetta parati goochchiyo gaaree huuphessa bagga biitti bees; bootta parati goochchiyo gaaree arggo baggi bees; bure parati goochchiyo gaaree qassi tohossa baggi bees" yaagidi zaariis. 7He parati kiyido wode, biitta ubbaa yuuyidi xomoosanau paachchuroosona. Kiitanchchai eta, "Biite, biidi biitta ubbaa yuuyidi xomoosite" yaagiis. Yaagin eti biitta ubbaa yuuyidi xomoosidosona. 8Hegaappe guyyiyan, kiitanchchai ba qaalaa xoqqu ootti taakko waassidi, "Be7a, huuphessa bagga biitti biida parati bantta biido huuphessa bagga biittan GODAA Ayyaanaa shemppissidosona" yaagiis. 9GODAA qaalai taakko, qassikka hagaadan yaagiiddi yiis; 10"Baabiloone omooduwaappe simmida Helddaayi, Xoobbeenne Yadaayi immiyo imotaa ekka; ekkada he gallassikka Xafaaniyaa na7aa Yoosiyaasa soo ba. 11Etappe ekkido biraappenne worqqaappe kallachchaa medhdha; medhdhada Yoxedeeqa na7aa, qeese ubbatu halaqaa Yaasu huuphiyan wotta. 12Wottada ayyo, 'Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Be7a, a sunttai Tashiyaa geetettiyo issi bitanee ba de7iyoosan diccana; diccidi i GODAA Beeta Maqidasiyaa keexxana. 13GODAA Beeta Maqidasiyaa keexxanaagee a; i kawodan bonchchuwaa maayidi, ba kawotaa araatan uttananne haarana. Qassi a araataa miyyiyan issi qeesee eqqana; eta naa77aa giddonkka issippetettai de7ana" yaagees' yaaga. 14He kallachchai Helddaaya, Xoobbiyaa, Yadaayanne Xafaaniyaa na7aa Yoosiyaasa hassayissiyaabaa gididi, GODAA Beeta Maqidasiyan de7ana" yaagiis. 15He wode haahosan de7iyaageeti GODAA Beeta Maqidasiyaa keexxidi maaddanau yaana. Ubbaappe Wolqqaama GODAIKKA tana inttekko kiittidoogaa intte hegan erana. GODAASSI, intte Xoossaassi, intte polo azazettikko, hegee hanana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\