Zechariah 7

1Daariyoosi kawotido oiddantto laittan, Kisileewa giyo uddufuntta aginan, oiddantto gallassan GODAA qaalai Zakkaariyaasakko yiis. 2Beeteele katamaa asai Sar77eexera, Regeemi-Melekanne etaara issippe de7iya asata GODAAPPE anjjoi yaana mala woossanau kiittidosona. 3Qassi Ubbaappe Wolqqaama GODAA Beeta Maqidasiyan oottiya qeesetanne hananabaa yootiyaageeta, "Daro laittappe oottaidda takkidoogaadan, taani ha77ikka aggennan ichchashantto aginan yeekkanaunne xoomanau bessii?" yaagidi oichchanaadan kiittidosona. 4Hegaappe guyyiyan, Ubbaappe Wolqqaama GODAA qaalai hagaadan yaagiiddi taakko yiis; 5"Biittan de7iya asa ubbaunne qeesetussi hagaadan yaagada yoota; 'Intte he aadhdhida laappun tammu laittaa giddon ichchashantta aginaaninne laappuntta aginan xoomidoogaanne yeekkidoogaa taayyo xoomibeekketa. 6Intte miyo wodenne uyiyo wode, intteyyo meetanne uyeeta. 7Yerusalaame katamaaninne a yuushuwan de7iya katamatun asai de7ido wode, eti ishalidi de7ido wodenne Neegeebaaninne arggo bagga barggo biittan asai de7ido wode, GODAI ba hananabaa yootiyaageetu baggaara odido qaalai hagaa gidennee?' yaaga" yaagiis. 8GODAA qaalai qassikka Zakkaariyaasakko hagaadan yaagiiddi yiis; 9"Ubbaappe Wolqqaama GODAI kase hagaadan yaagiis; 'Tumu pirdda pirddite. Intte giddon issoi issuwaassi kehatettaanne maarotettaa oottite. 10Am77eta, aaya aawu bainna naata, betetanne hiyyeesata naaqqoppite. Qassi intteppe ooninne ba ishaa bollan iitabaa oottanau ba wozanan qoppoppo' yaagiis" yaagiiddi yiis. 11SHin eti ezggennan ixxidosona; qassi zokkuwaa zaaridosonanne siyennaadan, bantta haittaakka tuccidosona. 12Ubbaappe Wolqqaama GODAI ba Ayyaanan kase ba hananabaa yootiyaageetu baggaara kiittido higgiyaanne qaalaa siyenna mala, eti bantta wozanaa zaallaadan minttidosona. Hegaa gishshau, Ubbaappe Wolqqaama GODAA matappe gita hanqqoi eta bolli yiis. 13Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Taani xeesido wode, eti siyennan ixxidoogaadan, eti xeesido wode, taanikka siyikke. 14Taani gotiyaa ehaada, eta eti eribeenna kawotettatu giddon laalaas; laalin biittai asi yaanne haanne simerettenna ona biitta gidiis; hegaadan hanidi, ha lo77o biittai baisa gidiis" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\