Zechariah 8

1Ubbaappe Wolqqaama GODAA qaalai qassikka taakko, hagaadan yaagiiddi yiis; 2"Ubbaappe Wolqqaama GODAI, 'Taani Xiyoonissi keehippe mishettais; tana i mishoi xuuggees' yaagees. 3GODAI hagaadan yaagees; 'Taani Xiyoone simmana; simmada Yerusalaame giddon de7ana. Qassi Yerusalaameekka Ammanettiya Katama geetettana; Ubbaappe Wolqqaama GODAA deree qassi Geeshsha Dere geetettidi xeesettana' yaagees. 4"Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'Ceeggi wuridi guufiyan biya attuma asainne maccaasai kaseegeetuugaadan qassikka Yerusalaame dabaaban uttana. 5Yerusalaame katamaa ogeti kaassaa kaa7iya attuma naatuuninne macca naatun kumana' yaagees. 6Ubbaappe Wolqqaama GODAI, 'Hagee ha77i ha asaappe attidaageetussi maalaalissiyaabaa gidikkonne, taayyo maalaalissiyaabaa gidenna' yaagees. 7Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'Be7ite, taani ta asaa arshsho bagga biittaappenne arggo bagga biittaappe ashshana. 8Ashshada eti Yerusalaame giddon de7anaadan ehaana. Eti ta asa gidana; taanikka eta Xoossaa, ammanettiyaanne xillo Xoossaa gidana' yaagees" yaagiiddi yiis. 9Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo, Ubbaappe Wolqqaama GODAA Beeta Maqidasiyaa baasuwaa baasiyo gallassappe doommidi, hananabaa yootiyaageeti odido qaalaa siyidaageetoo, intte kushiyaa minttidi polite. 10Aissi giikko, he gallassatuppe kase baggan asaassi damoozi baawa; mehiyaassikka kera qanxxoi baawa; qassi taani asa ubbaa issuwaa issuwaa bolli morkketettan dentta wottido gishshau, geliyaagaunne kiyiyaagau saroi baawa. 11SHin ha77i taani ha asaappe attidaageeta kase oottidoogaadan oottikke. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais. 12"Eti bantta zerettaa saruwan zerana; eta woiniyaa turaikka ba aifiyaa aifana; biittaikka kattaa darissidi mokkana; salotikka iraa bukkana. Ha asaappe attidaageetussi taani ha ubba anjjuwaa immana. 13Inttenoo Yihudaa asatoo, inttenoo Israa7eela asatoo, kawotettatu giddon intte qanggettidaageeta gididi de7ideta; shin ha77i taani inttena ashshana; inttekka anjjettidaageeta gidana. Yayyoppite! Intte kushiyaakka minttite!" yaagees. 14Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Intte maizza aawati tana hanqqetissido wode, eta bollan iitabaa ehaana gaada qachchido qofaa laammennan oottidoogaadan, 15hegaadankka ha77i taani Yerusalaamessinne Yihudaassi lo77obaa oottanau qofaa qachchaas. Simmi yayyoppite! 16Intte oottanau koshshiyaabati hageeta: issoi issuwaara tumaa haasayite; intte pirdda keettankka tumaanne saruwaa ehiya pirddaa pirddite; 17issoi issuwaa qohanau iitabaa intte wozanan maqettoppite; wodoruwan caaqqiyoogaa dosoppite. Hageeta ubbaa taani GODAI ixxais" yaagees. 18Ubbaappe Wolqqaama GODAA qaalai qassikka taakko, hagaadan yaagiiddi yiis; 19"Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'Oiddantto, ichchashantto, laappunttonne tammantto aginatun intte xoomido xoomati Yihudaa asassi pashkkissiya wodenne ufaissiya gibira gidana. Hegaa gishshau, intte tumatettaanne sarotettaa dosite' yaagees. 20"Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'Asai, ubba qassi daro katamatun de7iya asai biron Yerusalaame yaana. 21Issi kataman de7iya asai hara kataman de7iya asaakko biidi, "GODAAPPE anjjoi yaana mala woossanaunne Ubbaappe Wolqqaama GODAA koyanau ane boos; taanikka bais" yaagana. 22Qassi daro asainne wolqqaama kawotettati Ubbaappe Wolqqaama GODAA koyanaunne woossanau Yerusalaame yaana' yaagees. 23"Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; 'He gallassatun dumma dumma qaalan haasayiya kawotettatu ubbaappe tammu asati yiidi, issi Aihuda bitaniyaa maayuwaa macaraa oiqqidi, "Xoossai inttenaara de7iyoogaa nuuni siyido gishshau, ane nuunikka nenaara boos" yaagana' yaagees" yaagiiddi yiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\