Zechariah 9

1Hadiraaka giyo biittainne Damasqqo katamai xayanaagaa GODAI odido pirddaa qaalai hagaa. Sooriyaa waanna katamai Damasqqoikka GODAABAA gidiyo gishshau, Israa7eela zaretu xalaala gidennan asa ubbaa aifee pude GODAAKKO xeellees. 2Qassi he pirddai Hadiraakaara zawatiya Hamaata katamaa bollikka gakkana; eti aadhdhida eranchcha gidikkonne, Xiiroosanne Sidoona katamatakka ha pirddai gakkana. 3Xiiroosa katamai daro mino qatota gimbbiis. Qassi biraa biittaadan dooriis; worqqaakka ogiyaa urqqaadan keeliis. 4SHin i shiishshidobaa ubbaa Godai wurssi ekkana; a aquwaa abban olana; katamaikka taman meetettana. 5Asqqaloona katamai hegaa be7idi yayyana; Gaaza katamaikka be7idi un77ettana; qassi Eqiroona katamaikka ufaissaa xayana. Gaaza kawoi xayana; Asqqaloona katamaikka baisa gidana. 6Ashddooda kataman walaha asai de7ana. GODAI hagaadan yaagees; "Pilisxxeematu otoruwaakka taani wurssana. 7Taani suuttaa eta doonaappe, tunabaakka eta achchaappe diggana. Etappe attidaageeti nu Xoossaa asa gidana. Qassi Yihudaa yara mala gidana. Eqiroona asai Yaabuusa asaadan, ta asa gidana. 8Hegaappe guyyiyan, olanchchati kanttennaadan, taani ta Beeta Maqidasiyaa naagana. Taani ta huuphen naagiyo gishshau, naa77antto ooninne ta asaa huqqunnenna" yaagees. 9Nenoo Xiyoone katamau, ufaitta! Nenoo Yerusalaame katamau, ilila! Be7a, xoonida ne xillo kawoi neekko yees. Ne kawoi ashkke gididi, hariyaa bolli, hare maraa bolli uttidi, neekko yees. 10GODAI hagaadan yaagees; "Taani paraa gaareta Israa7eelappe, olaa paratakka Yerusalaameppe xaissana; olaa wonddafeekka meqerettana. Qassi ne kawoi kawotettatussi saruwaa awaajjana; i ha abbaa gaxaappe hini abbaa gaxaa gakkanaashiininne Efiraaxiisa SHaafaappe sa7aa gaxaa gakkanaashin haarana" yaagees. 11GODAI hagaadan yaagees; "Nena gidikko, qassi taani nenaara maacettido maachchaa suuttaa gishshau, ne asata eti qashettido haatti bainna ollaappe taani kessada yeddana. 12Inttenoo sinttanaa ufaissai de7iyo qasho asatoo, intte qatuwau simmite; kaseegaa gishshaa dakko aquwaa intteyyo immanaagaa hachchi taani intteyyo awaajjais. 13Aissi giikko, taani Yihudaa wonddafedan, Israa7eelakka zubbedan go7ettana. Xiyoonee, taani ne naata Giriike biittaa naatu bolli denttana; nenakka wolqqaama olanchchaa bisuwaa mala oottana" yaagees. 14He wode GODAI eta bolli qonccana; a zubbeekka wolqqanttaadan wolqqammana. Ubbaa Haariya GODAI malkkataa punnana; tohossa bagga gotee kanttiyoogaadankka kanttana. 15Ubbaappe Wolqqaama GODAI eta gishshaa olettana. Etikka bantta morkketa wurssana; yambbarshshan oliyaageetakka yedhdhana. Eti bantta morkketu suuttaa woine eessaadan uyana; uyidi suuttai keriyan kumiyoogaadan kumana; qassi yarshshiyoosaa zooziyaadankka yakkana. 16He gallassi GODAI eta Xoossai eta ashshana; aissi giikko, eti a asaa wudeta. Kallachchaa bolli de7iya alleequwaadan, GODAA biittaa bollan eti phoolana. 17Ee, eti waanida lo77onne puulanchcha gidanddonaashsha! Wodalla naata kattai, geela7o naatakka woine eessai anqqarissana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\