Zephaniah 1

1Amoona na7ai Yoosiyaasi Yihudan kawotido wode Sofonaasakko yiida GODAA qaalai hagaa. Sofonaasi Kuusha na7aa; Kuushi Gadaaliyaa na7aa; Gadaalee Amaariyaa na7aa; Amaaree Hizqqiyaasa na7aa. 2GODAI hagaadan yaagees; "Taani biittaa bollan de7iyaabaa ubbaa mulxxu oottada xaissana. 3Taani asaanne mehiyaa, saluwaa kafotanne abbaa moletakka xaissana. Qassi taani iita asata aatta yeggana; asa zariyaakka biittaa bollappe xaissana" yaagees GODAI. 4Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "Taani Yihudaaninne Yerusalaamen de7iya ubbaa qaxxayanau ta kushiyaa denttana; Ba7aala giyo eeqaayyo goinniyaageetanne ayyo oottiya qeeseta he sohuwaappe mulxxu oottada xaissana. 5Keettaa bollan dembbayidi oottidosaa kiyidi, awaassi, aginaassinne xoolinttetussi goinniyaageeta taani xaissana. GODAASSI goinniiddinne a sunttan caaqqiiddi, qassi Molooka giyo eeqaa sunttan caaqqiyaageeta taani xaissana. 6GODAA kaalliyoogaa aggidi guyye simmidaageeta, GODAA koyibeennaageetanne oichchibeennaageetakka taani xaissana" yaagees. 7GODAA gallassai matido gishshau, Ubbaa Haariya GODAA sinttan co77u giite! GODAI yarshshuwaa giigissiis; qassi ba xeesido imattatakka geeshshiis. 8GODAI hagaadan yaagees; "GODAA yarshshuwaa gallassi halaqata, kawuwaa naatanne allaga biittaa maayuwaa maayida ubbata taani qaxxayana. 9He gallassi allaga biittaa asatudan, eeqau goinniyaageetanne bantta godaa keettaa makkalaaninne cimuwan kunttiyaageeta taani qaxxayana" yaagees. 10GODAI hagaadan yaagees; "He gallassi Moliyaa Penggiyaa baggaara waasoi, katamaassi naa77antto shaahuwan yeehoinne keratu bollankka xoqqu giida dom77ettaa cenggurssai siyettana. 11Inttenoo, katamaassi hirkki baggaara de7iyaageetoo, yeekkite; aissi giikko, hegan zal77iya ubbati xayidosona; biraa tookkidi yiyaageetikka haiqqi wuridosona. 12He gallassi taani Yerusalaame gidduwaa xomppiyan koyana; koyada hirggi bainnan badhdhi gi uttidi, bantta wozanan, 'GODAI lo77obaanne oottenna; iitabaanne oottenna' yaagiyaageeta taani qaxxayana. 13Eta aqoi bonqqettana; eta keettaikka yoodettana. Eti keettaa keexxana, shin he keettan de7okkona; qassi woiniyaa turatakka tokkana, shin he woiniyaa eessaa uyokkona" yaagees. 14GODAA gita gallassai matiis; matidikka qassi keehippe eesotees. GODAA gallassai camo gallassa. He gallassi mino olanchchatikka waasuwaa xulluusana. 15He gallassai hanqqo gallassa, metonne un77o gallassa, bashshanne koletta gallassa, xumanne ciggaara gallassanne shaaranne sakkana xuma gallassa gidana. 16He gallassai yuushuwaa direttida katamatu bollinne adussa gimbbetu bolli olaa malkkatai punettiyo gallassanne olanchchati olaa alaassaa alaahiyo gallassa gidana. 17GODAI hagaadan yaagees; "Eti GODAA naaqqido gishshau, qooqedan tattaafana gakkanaashin, asatu bollan taani metuwaa ehaana. Eta suuttai di7uwaadan goggana; eta ahaikka pituwaadan olettana. 18GODAA hanqquwaa gallassi eta biraa gidin, eta worqqaikka eta ashshanau danddayenna. I sa7an de7iya ubbaa akeekennan de7ishin, wurssi xaissana; biitta ubbaikka a hanqquwaa taman meetettana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\