Zephaniah 2

1Inttenoo, yeellai bainna asatoo, ane issippe shiiqiichchite! 2Carkkoi punnidi efiyo suullaadan beennan de7iiddi, yashshiya GODAA hanqqoi intte bolli wodhdhennan de7ishin, GODAA hanqquwaa suuluwaa gallassaikka intte bollan gakkennan de7ishin, GODAAKKO simmiichchite. 3Inttenoo, biittan de7iya ashkketoonne a azazuwaa oottiya ubbatoo, GODAA koyite; xillotettaa koyite; qassi ashkketettaakka koyite. Yaatikko, ooni erii, GODAA hanqquwaa gallassi intte qosettidi attanaakkonne. 4Gaaza katamai onana; Asqqaloona katamaikka baisa gidana; Ashddooda katamaa asai seeta gallassi goodettana; Eqiroona katamaikka xoqolettana. 5Inttenoo, abbaa doonan de7iya Pilisxxeema asatoo, intteyyo aayye7ana! Nenoo, Pilisxxeemati de7iyo Kanaane biittau, GODAA pirddai ne bollan yees. Taani nena xaissana; nenan issi asinne attenna. 6Abbaa doonan de7iya intte biittai mehiyaa heemmiyoosa, henttanchchati de7iyoosanne mehiyaa wudiyaa dirssa gidana. 7Abbaa doonai Yihudaa asaappe attidaageetau laata gidana; hegan eti heemettana. Sa7ai qammiyo wode eti Asqqaloona kataman de7iya keettatun aqana; aissi giikko, GODAI eta Xoossai etabaa qoppana; i eta zaaridi ishalissana. 8Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai, hagaadan yaagees; "Taani Moo7aaba asaa qilliicciyaanne Amoona asaa cashshaa siyaas. Eti ta asaa qilliiccidosona; eta zawaa bollankka otorettidosona. Hegaa gishshau, ta de7o sunttan caaqqais, Moo7aabi Sadoomadan hanana; Amoona asaikka Gamoora asaadan hanana. Eti merinau maxiniyaa bookkiyo ollanne agunttai maayido bazzo gidana. Ta asaappe attidaageeti eta aquwaa bonqqana; eta biittaakka laattana" yaagees. 10Eti Ubbaappe Wolqqaama GODAA asaa bolli qilliiccidonne otorettidi haasayido gishshau, eta bolli ha metoi gakkana. 11GODAI etan yayettidaagaa gidana; biittan de7iya xoossata ubbaa i xaissana; qassi sa7an de7iya kawotettatun de7iya asai ubbai ba de7iyoosan de7iyoosan ayyo goinnana. 12Inttenoo, Toophphiyaa asatoo, inttekka ta bisuwan haiqqana. 13I ba kushiyaa huuphessa baggi zaaridi yeddana; yeddidi Asoore biittaa xaissana. Qassi Nanawe katamaakka mela bazzodan, baisa soho oottana. 14Mehiyaa wudeenne biittan de7iya do7ati ubbai a giddon allaxxana; guttoinne quxarssai a kolettida gimbbetu giddon de7ana; eta cenggurssai maskkootiyaaranne penggiyaara siyettana. Keettati keexettido zigai kallottana. 15Ha katamai, "Tana! Taappe attin, harai baawa" yaagidi otorettiiddi de7idaagaa; shin i ha77i do7ati geessiyo baisa soho gidiis. A lanqqiyaara aadhdhiya ubbai daroppe garamettidi, bantta kushiyaa qaattiiddi, "Poora!" gaana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\